உற்பத்தி பகுப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. உற்பத்திக் காரணிகளை வகைப்படுத்து

 2. உற்பத்தி சார்பினை குறிப்பிடுக

 3. காரணியின் இறுதிநிலை உற்பத்தியை வரையறு

 4. சம உற்பத்தி செலவு கோடு என்றால் என்ன?

 5. உற்பத்தியாளர் சமநிலையை அடைய நிபந்தனை யாது?

 6. அளிப்பு கோடு மேல்நோக்கி செல்வதன் காரணம் என்ன?

 7. உற்பத்தி என்றால் என்ன?

 8. தொழில் முனைவோர் யார்?

 9. விகித அளவு விளைவு விதியின் மூன்று நிலைகள் யாவை?

 10. பொருளாதார சிக்கனங்கள் எத்தனை வகைப்படும்?அவை யாவை?

 11. அகச்சிக்கனங்கள் - சிறு குறிப்பு வரைக.

 12. சம அளவு உற்பத்தி என்றால் என்ன?

 13. அளிப்பு நெகிழ்ச்சியின் சூத்திரத்தை எழுதுக 

 14. அளிப்பு விதியின் வரைபடம் வரைக

 15. சம அளவு உற்பத்திக் கோட்டின் எடுகோள்களைத் தருக 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - உற்பத்தி பகுப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Economics - Production Analysis Two Marks Questions )

Write your Comment