ஊரக பொருளாதாரம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. எது ஊரக பகுதியின் அடிப்படை அலகாகக் கருதப்படுவது ________ 

  (a)

  பஞ்சாயத்து

  (b)

  வருவாய் கிராமம்

  (c)

  நகரம்

  (d)

  நகராட்சி

 2. ஊரகப்பகுதி, ஊரக மக்கள் மற்றும் ஊரக வாழ்க்கையை மேம்படுத்துதல் என்பது

  (a)

  ஊரக பொருளாதாரம்

  (b)

  ஊரக பொருளியல்

  (c)

  ஊரக வேலைவாய்ப்பு

  (d)

  ஊரக மேம்பாடு

 3. ஊரகப் பொருளாதாரத்தில் வேளாண்மை பிரச்சனைக்குத் தொடர்புடையதாக கருதப்படுவது

  (a)

  மொசமான தகவல் தொடர்பு

  (b)

  சிறிய அளவு நில உடைமை

  (c)

  ஊரக ஏழ்மை

  (d)

  மோசமான வங்கி செயல்பாடுகள்

 4. மறைந்திருக்கும் வேலையின்மைக்கு மற்றொரு பெயர் என்ன?

  (a)

  திறந்த

  (b)

  மறைமுக

  (c)

  பருவ கால

  (d)

  ஊரக

 5. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டும் வேலைவாய்ப்புப் பெறுவதை எப்படிக் கருதுவது?

  (a)

  திறந்த வேலைவாய்ப்பு

  (b)

  மறைமுக வேலைவாய்ப்பு

  (c)

  பருவகால வேலைவாய்ப்பு

  (d)

  ஊரக வேலைவாய்ப்பு

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஊரக பொருளாதாரம் – வரையறு.

 8. திறந்த நிலை வேலையின்மை என்றால் என்ன?

 9. குடிசை தொழில் வரையறு.

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஊரக வறுமையை நீக்குவதற்குகான வழிமுறைகளை கூறுக

 12. மண்டல ஊரக வங்கி பற்றி குறிப்பு வரைக.

 13. SHG யின் பண்புகளைக் கூறுக

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஊரக பொருளாதாரத்தின் பண்புகள் விசித்திரமானவை: விவாதி.

 16. ஊரக பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளை ஆராய்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - ஊரக பொருளாதாரம் Book Back Questions ( 11th Economics - Rural Economics Book Back Questions )

Write your Comment