தமிழ்நாட்டுப் பொருளாதாரம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சாதகமான பாலின விகிதம் கொண்ட இரண்டு மாவட்டங்களைக் கூறுக. விகிதங்களையும் குறிப்பிடுக

 2. மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) - வரையறு.

 3. தமிழ்நாட்டின் முக்கியத் துறைமுகங்கள் யாவை?

 4. தமிழ்நாட்டின் அணுமின் நிலையங்கள் எவை?

 5. பாலின விகிதத்தில் தமிழ்நாட்டின் நிலை யாது?

 6. வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் பற்றி எழுதுக.

 7. தமிழ்நாட்டில் வேளாண்மையில் உற்பத்தியில் முதலிடம் பெற்ற வேளாண் பொருட்கள் யாவை? 

 8. தமிழ்நாட்டில் மொத்த உள் உற்பத்தியில் அதிக பங்களிப்புத் துறையை பற்றி எழுதுக.

 9. வளர்ச்சியடைந்த பொருளாதாரம் என்றால் என்ன?

 10. காற்றழுத்த விசைக்குழாய் நகரம்' என்றழைப்பது ஏன்?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - தமிழ்நாட்டுப் பொருளாதாரம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Economics - Tamilnadu Economy Two Marks Questions )

Write your Comment