முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. பொருளியலின் பல்வேறு பிரிவுகளை விளக்கு

 2. தேவை நெகிழ்ச்சியை அளவிடும் முறைகள் யாவை?

 3. விகித அளவு விளைவு விதியை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

 4. குறுகிய காலச் செலவுக் கோடுகளை தகுந்த படத்துடன் விவரி

 5. சில்லோர் முற்றுரிமையின் பண்புகளை விளக்குக.

 6. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியப்பொருளாதாரம் பற்றி விவாதிக்க?

 7. ஊரக பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளை ஆராய்க.

 8. தமிழ்நாட்டிலுள்ள பல்வேறு வகையான ஆற்றல் வளங்களை விவரி.

 9. 7x1-x2-x3=0, 10x1-2x2+x3=8, 6x1+3x2-2x3=7 என்ற சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்க.

 10. பொருளியல் துறையில் தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Economics - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment