உற்பத்தி பகுப்பாய்வு முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. முதன்மை உற்பத்திக் காரணிகளாவன

  (a)

  உழைப்பு மற்றும் தொழிலமைப்பு

  (b)

  உழைப்பு மற்றும் மூலதனம்

  (c)

  நிலம் மற்றும் மூலதனம்

  (d)

  நிலம் மற்றும் உழைப்பு

 2. மற்ற பண்டங்களையும், பணிகளையும் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும், மனித முயற்சியால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்

  (a)

  நிலம்

  (b)

  உழைப்பு

  (c)

  மூலதனம்

  (d)

  தொழிலமைப்பு

 3. சராசரி உற்பத்தி (AP)யைக் கணக்கிடப் பயன்படும் விகிதம்

  (a)

  TP/N

  (b)

  TP/N

  (c)

  TP/MP

  (d)

  TP/N

 4. _______ ஐந்து வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது.

  (a)

  புரட்சிக்கனங்கள் 

  (b)

  பொருளாதாரச்சிக்கனங்கள் 

  (c)

  அகச்சிக்கனங்கள் 

  (d)

  நவீன பொருளாதாரம் 

 5. உற்பத்திக் காரணியின் வேறுபெயர் _________ 

  (a)

  உள்ளீடுகள் 

  (b)

  வெளியீடுகள் 

  (c)

  மாறாக்காரணி 

  (d)

  மாறும் காரணி 

 6. 6 x 2 = 12
 7. உற்பத்தியாளர் சமநிலையை அடைய நிபந்தனை யாது?

 8. அளிப்பு கோடு மேல்நோக்கி செல்வதன் காரணம் என்ன?

 9. உற்பத்தி என்றால் என்ன?

 10. தொழில் முனைவோர் யார்?

 11. விகித அளவு விளைவு விதியின் மூன்று நிலைகள் யாவை?

 12. பொருளாதார சிக்கனங்கள் எத்தனை வகைப்படும்?அவை யாவை?

 13. 6 x 3 = 18
 14. உற்பத்தியாளர் சமநிலையை உதாரணத்துடன் விளக்குக

 15. காப் – டக்லஸ் உற்பத்தி சார்பை விளக்குக

 16. மூலதனத்தின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

 17. மொத்த உற்பத்திக்கும் (TP)சராசரி உற்பத்தி (AP)க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 18. மாறும் விகித விதியின் வரைபடம் வரைக.

 19. அகச்சிக்கனம் மற்றும் புறச்சிக்கனம் வேறுபாடு தருக.

 20. 3 x 5 = 15
 21. மாறும் விகித விளைவு விதியை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

 22. விகித அளவு விளைவு விதியை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

 23. அளிப்பு நெகிழ்ச்சியின் வகைகளை வரைபடத்துடன் விவரி?

*****************************************

Reviews & Comments about 1th Standard பொருளியல் Chapter 3 உற்பத்தி பகுப்பாய்வு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Economics Chapter 3 Production Analysis Important Question Paper )

Write your Comment