செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. செலவு என்பது

  (a)

  விலை

  (b)

  மதிப்பு

  (c)

  மாறாச் செலவு

  (d)

  உற்பத்தி

 2. தனக்குச் சொந்தமான வளங்களை நிறுவனத்திற்கு செய்யும் செலவு ----------------

  (a)

  உண்மைச் செலவு

  (b)

  வெளியுறு செலவு

  (c)

  பணச் செலவு

  (d)

  உள்ளுறு செலவு

 3. உற்பத்தியின் எல்லா மட்டங்களிலும் மாறாத செலவுகள் ---------------------

  (a)

  மாறாச் செலவு

  (b)

  மாறும் செலவு

  (c)

  உண்மைச் செலவு

  (d)

  சமூகச் செலவு

 4. TFC=200,TVC=150எனில் மொத்த செலவைக் (TC)கண்டுபிடி.

  (a)

  300

  (b)

  350

  (c)

  200

  (d)

  150

 5. திட்ட வளைகோடு _______எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  உரைவடிவ வளைகோடு 

  (b)

  நீண்ட கால சராசரி செலவு வளைகோடு 

  (c)

  பல குறுகிய கால சராசரி செலவு வளைகோடு 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 6. 7 x 2 = 14
 7. வெளியுறு செலவு - வரையறு.

 8. உண்மைச் செலவு - இலக்கணம் தருக.

 9. மூழ்கும் செலவுகள் என்றால் என்ன?

 10. பொருளாதாரச் செலவு என்றால் என்ன?

 11. மிதக்கும் செலவு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 12. உண்மைச் செலவு என்றால் என்ன?

 13. சராசரி வருவாய் என்றால் என்ன?

 14. 7 x 3 = 21
 15. மாறாச் செலவை - மாறும் செலவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

 16. AC மற்றும் MC எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வரையறு.

 17. இறுதிநிலை வருவாய் - குறிப்பு வரைக.

 18. நீண்ட கால செலவு வளைகோட்டை தக்க வரைபடத்துடன் விளக்குக.

 19. சமூகச் செலவை விளக்குக.

 20. சராசரி மாறும் செலவை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

 21. சராசரி செலவு வளைகோட்டை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

 22. 2 x 5 = 10
 23. மொத்தச் செலவு = 10+Q3, Q = 5 எனில் AC, AVC, TFC, AFC ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி

 24. மொத்த வருவாயை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard பொருளியல் Chapter 4 செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Economics Chapter 4 Cost And Revenue Analysis Model Question Paper )

Write your Comment