நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. முரண்பட்டதை தெரிவு செய்க.

  (a)

  ஆடம்பர பண்டங்கள்

  (b)

  வசதிபண்டங்கள்

  (c)

  அத்தியாவசிய பண்டங்கள்

  (d)

  விவசாயப் பொருட்கள்

 2. காஸன் முதல்விதி ……… என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  சமஇறுதி நிலை பயன்பாட்டு விதி

  (b)

  குறைந்து செல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதி

  (c)

  தேவை விதி

  (d)

  குறைந்து செல் விளைவு விதி

 3. நுகர்வோர் எச்சம் என்ற கருத்துடன் தொடர்புடையவர்?

  (a)

  ஆடம் ஸ்மித்

  (b)

  மார்ஷல்

  (c)

  ராபின்ஸ்

  (d)

  ரிக்கார்டோ

 4. தகுவிலை ரூ.250 ஆகவும் மற்றும் உண்மை விலை ரூ. 200 ஆகவும் உள்ளது. நுகர்வோர் எச்சத்தைக் காண்க.

  (a)

  375

  (b)

  175

  (c)

  200

  (d)

  50

 5. நுகர்வோர் சமநிலையில் இருக்கும்போது இறுதிநிலை பயன்பாடானது……. இருக்கும்

  (a)

  குறைவாக

  (b)

  அதிகபட்சமாக

  (c)

  சமமாக

  (d)

  கூடுதலாக

 6. சமநோக்கு வலைகொடை முதன்முதலில் தோற்றுவித்தவர்

  (a)

  ஹிக்ஸ்

  (b)

  ஆலன்

  (c)

  கீன்ஸ்

  (d)

  எட்ஜ்வொர்த்

 7. சம நோக்கு வளைகோடுகள்

  (a)

  செங்குத்துக் கோடுகள்

  (b)

  படுக்கைக் கோடுகள்

  (c)

  நேர்மறைச் சரிவுடையது

  (d)

  எதிர்மறைச் சரிவுடையது

 8. 9 x 2 = 18
 9. பயன்பாட்டை வரையறு.

 10. விருப்பங்களை வகைப்படுத்து.

 11. விலைத் தேவை நெகிழ்ச்சியின் அளவை விவரி

 12. சமநோக்கு வளைகோடுகள் என்றால் என்ன?

 13. கிஃபன் பொருள்கள் எவை? அவை ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

 14. மொத்தப் பயன்பாட்டை வரையறு.

 15. நுகர்வு என்றால் என்ன?

 16. அங்காடித் தேவை என்றால் என்ன?

 17. விளம்பரத் தேவை நெகிழ்ச்சி என்றால் என்ன?

 18. 5 x 3 = 15
 19. மனித விருப்பங்களின் இயல்பைக் கூறுக.

 20. நுகர்வோர் எச்சம் என்ற கருத்தை வரைபடத்துடன் விளக்கு.

 21. தேவை விரிவு மற்றும் சுருக்கத்தை வேறுபடுத்துக.

 22. நுகர்வோர் சமநிலை என்ற கருத்தை சுருக்கமாக விவரி.

 23. பண்டங்களின் வகைகளை விளக்குக.

 24. 2 x 5 = 10
 25. தேவை விதி மற்றும் அதன் விதி விலக்குகளை விவரி.

 26. தேவை நெகிழ்ச்சியை அளவிடும் முறைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard பொருளியல் - நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Economics - Consumption Analysis Model Question Paper )

Write your Comment