செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. செலவு என்பது

  (a)

  விலை

  (b)

  மதிப்பு

  (c)

  மாறாச் செலவு

  (d)

  உற்பத்தி

 2. வெளியுறு செலவுகள் மற்றும் உள்ளுறு செலவுகளின் கூடுதல் ---------- செலவாகும்.

  (a)

  சமூக

  (b)

  பொருளாதார

  (c)

  பண

  (d)

  மாறா

 3. சராசரி மாறும் செலவுக்கான வாய்ப்பாடு

  (a)

  TC / Q

  (b)

  TVC / Q

  (c)

  TFC / Q

  (d)

  TAC / Q

 4. சராசரிச் செலவுக்கான வாய்ப்பாடு

  (a)

  AVC / Q

  (b)

  TC / Q

  (c)

  TVC / Q

  (d)

  AFC / Q

 5. ஒரு அலகு பொருளை கூடுதலாக விற்பதால் கிடைக்கும் வருவாய் ----------- வருவாயாகும்.

  (a)

  இலாபம்

  (b)

  சராசரி

  (c)

  இறுதிநிலை

  (d)

  மொத்த

 6. 3 x 2 = 6
 7. செலவை வரையறு.

 8. வெளியுறு செலவு - வரையறு.

 9. மூழ்கும் செலவுகள் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. மாறாச் செலவை - மாறும் செலவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

 12. AC மற்றும் MC எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வரையறு.

 13. நீண்ட கால செலவு வளைகோட்டை தக்க வரைபடத்துடன் விளக்குக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. மொத்தச் செலவு = 10+Q3, Q = 5 எனில் AC, AVC, TFC, AFC ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி

 16. பல்வேறுபட்ட விலை நிலைகளில் AR மற்றும் MR கோடுகளுக்கிடையேயான தொடர்பை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard பொருளியல் - செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு Book Back Questions ( 11th Standard Economics - Cost and Revenue Analysis Book Back Questions )

Write your Comment