செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. செலவு என்பது

  (a)

  விலை

  (b)

  மதிப்பு

  (c)

  மாறாச் செலவு

  (d)

  உற்பத்தி

 2. வெளியுறு செலவுகள் மற்றும் உள்ளுறு செலவுகளின் கூடுதல் ---------- செலவாகும்.

  (a)

  சமூக

  (b)

  பொருளாதார

  (c)

  பண

  (d)

  மாறா

 3. தனக்குச் சொந்தமான வளங்களை நிறுவனத்திற்கு செய்யும் செலவு ----------------

  (a)

  உண்மைச் செலவு

  (b)

  வெளியுறு செலவு

  (c)

  பணச் செலவு

  (d)

  உள்ளுறு செலவு

 4. ஒரு அலகு உற்பத்திக்கான செலவு ------------ செலவாகும்.

  (a)

  சராசரி

  (b)

  இறுதிநிலை

  (c)

  மாறும்

  (d)

  மொத்த

 5. பொருட்களின் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் --------வருவாயாகும்

  (a)

  இலாபம்

  (b)

  மொத்த

  (c)

  சராசரி

  (d)

  இறுதிநிலை

 6. ஒரு புத்தகம் ரூ.10 வீதம் 40 புத்தகங்களை விற்கிறார், எனில் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த வருவாய்

  (a)

  100

  (b)

  200

  (c)

  300

  (d)

  400

 7. சராசரி மாறாச் செலவுக்கான வாய்ப்பாடு ________. 

  (a)

  \(TC\over Q\)

  (b)

  \(TVC\over Q\)

  (c)

  \(TFC\over Q\)

  (d)

  \(TAC\over Q\)

 8. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடுகளுக்கு உள்ள தொடர்பு _________.

  (a)

  உற்பத்திச் சார்பு 

  (b)

  நுகர்வுச் சார்பு 

  (c)

  செலவுச் சார்பு 

  (d)

  பகிர்வுக் சார்பு 

 9. அமிழ்த்தப்பட்ட செலவு ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  மிதக்கும் செலவு 

  (b)

  கடந்த கால செலவு 

  (c)

  பொருளாதாரச் செலவு 

  (d)

  பணச் செலவு 

 10. மொத்த செலவு (TC)=___________.

  (a)

  TFC+TVC

  (b)

  TFC-TVC

  (c)

  TFCxTVC

  (d)

  TFC\(\div\)TVC

 11. 6 x 2 = 12
 12. செலவை வரையறு.

 13. மாறாச் செலவு என்றால் என்ன?

 14. வெளியுறு செலவு - வரையறு.

 15. மூழ்கும் செலவுகள் என்றால் என்ன?

 16. சராசரி வருவாய் என்றால் என்ன?

 17. சமமுறிவுப் புள்ளி என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. மாறாச் செலவை - மாறும் செலவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

 20. வெளியுறு செலவு - உள்ளுறு செலவு வேறுபடுத்துக.

 21. AC மற்றும் MC எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வரையறு.

 22. நீண்ட கால செலவு வளைகோட்டை தக்க வரைபடத்துடன் விளக்குக.

 23. சமூகச் செலவை விளக்குக.

 24. செலவு கட்டுப்பாடு விளக்குக.

 25. 2 x 5 = 10
 26. மொத்தச் செலவு = 10+Q3, Q = 5 எனில் AC, AVC, TFC, AFC ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி

 27. பல்வேறுபட்ட விலை நிலைகளில் AR மற்றும் MR கோடுகளுக்கிடையேயான தொடர்பை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard பொருளியல் - செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்( 11th Standard Economics - Cost and Revenue Analysis Model Question Paper )

Write your Comment