பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. பகிர்வுக் கோட்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உற்பத்தி விலைக் கோட்பாடு

  (b)

  காரணி விலைக் கோட்பாடு

  (c)

  கூலிக்கோட்பாடு

  (d)

  வட்டிக்கோட்பாடு

 2. நிலத்திற்கு உண்மையானதும் அழிக்க முடியாதசக்தியும் உள்ளது என்ற கருத்தைப் பயன்படுத்தியவர்

  (a)

  JS மில்

  (b)

  வாக்கர்

  (c)

  கிளார்க்

  (d)

  ரிக்கார்டோ

 3. எச்ச உரிமை கூலிக் கோட்பாட்டை எடுத்துரைத்தவர்

  (a)

  கீன்ஸ்

  (b)

  வாக்கர்

  (c)

  ஹாலே

  (d)

  நைட்

 4. கடன் நிதிக் கோட்பாட்டின்படி கடன் நிதிகளின் அளிப்பு இதற்குச சமமாகும்

  (a)

  S + BC + DH + DI

  (b)

  I + DS + DH + BC

  (c)

  S + DS + BC + DI

  (d)

  S + BC + DH + DS

 5. | தனி நபர்களுக்கு நாட்டின் செல்வத்தை அல்லது வருமானத்தைப் பகிர்ந்தளிப்பதென்பது  _________

  (a)

  செயல்முறைப் பகிர்வு

  (b)

  தனி நபர் பகிர்வு

  (c)

  பண்டங்களின் பகிர்வு

  (d)

  பணிகளின் பகிர்வு

 6. வட்டி எதற்கு கிடைக்கும் வெகுமதி?

  (a)

  நிலம் 

  (b)

  உழைப்பு 

  (c)

  மூலதனம் 

  (d)

  அமைப்பு 

 7. போலி வாரம் என்ற கருத்தை  அறிமுகப்படுத்தியவர்____________.

  (a)

  ஆடம்ஸ்மித் 

  (b)

  பென் ஹாம் 

  (c)

  ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல்  

  (d)

  ஹாலே 

 8. வாரம் பெறக்கூடிய நிலத்தை __________நிலம் என்கிறோம்.

  (a)

  உள் சராசரி நிலம்(Indra Average Land)

  (b)

  உள் இறுதி நிலை நிலம்(Indra Marginal Land)

  (c)

  உள் நிலம் 

  (d)

  எதுவுமில்லை 

 9. ஜோன் ராபின்சன் மற்றும் போல்டிங் போன்றோர் வாரத்தை நிர்ணயிக்க அவர்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கினார். இது ___________ கோட்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது 

  (a)

  ரிகார்டோ வாரக் கோட்பாடு 

  (b)

  போலி வாரக் கோட்பாடு

  (c)

  நவீன வாரக் கோட்பாடு 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 10. ஏஜியோ வட்டிக் கோட்பாட்டை அறிமுகப்படுத்திய பெருமை ஜான். ரே மற்றும் ___________ஐச் சாரும்.

  (a)

  போம் போகுவர்க் 

  (b)

  பென்ஹாம் 

  (c)

  வாக்கர்

  (d)

  நட் விக்செல்

 11. 6 x 2 = 12
 12. வட்டி பற்றி நீ அறிவது யாது?

 13. இலாபம் என்றால் என்ன?

 14. நீர்மை விருப்பத்தின் பொருள் யாது?

 15. மாற்று ஊதியம் என்றால் என்ன? 

 16. வட்டியின் வகைகள் யாவை?

 17. கூலி என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. காத்திருத்தல் வட்டிக்கோட்பாட்டை எழுதுக

 20. புத்தாக்க இலாபக் கோட்பாட்டை சுருக்கமாக கூறுக

 21. இடர் தாங்கும் இலாபக் கோட்பாடு: குறிப்பு வரைக.

 22. இலாபத்தின் கருத்துக்களை விளக்குக.

 23. நிலையற்ற தன்மையைத் தாக்கும் இலாபக் கோட்பாட்டை விளக்குக.

 24. நீர்ம விருப்பக் கோட்பாட்டின் வரைபடம் வரைக.

 25. 2 x 5 = 10
 26. ரிகார்டோவின் வாரக் கோட்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 27. கடன் நிதிக் கோட்பாட்டினை அளிப்பின் நான்கு மூலங்களின் அடிப்படையில் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் Chapter 6 பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Economics Distribution Analysis Model Question Paper )

Write your Comment