பாமினி-விஜயநகர அரசுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  8 x 1 = 8
 1. இபன் ____ நாட்டுப் பயணி.

  (a)

  மொராக்கோ

  (b)

  வெனிஷிய

  (c)

  போர்த்துகல்

  (d)

  சீனா

 2. கீழ்க்கண்டவற்றை கால வரிசைப்படுத்துக.

  (a)

  சங்கம் வம்சம்,ஆரவீடு வம்சம், சாளுவ வம்சம், துளுவ வம்சம்

  (b)

  சங்கம் வம்சம், சாளுவ வம்சம், துளுவ வம்சம், ஆரவீடு வம்சம்

  (c)

  சாளுவ வம்சம், சங்கம் வம்சம், துளுவ வம்சம், ஆரவீடு வம்சம்

  (d)

  சங்கம் வம்சம், துளுவ வம்சம், சாளுவ வம்சம், ஆரவீடு வம்சம் 

 3. விஜயநகர அரசின் அரசு முத்திரை _______ 

  (a)

  பன்றி

  (b)

  புலி

  (c)

  மீன்

  (d)

  வில்

 4. _____ என்ற நூலை கங்காதேவி எழுதினார்.

  (a)

  மனுசரித்ரா

  (b)

  ஆமுக்த மால்யதா

  (c)

  பாண்டுரங்க மகாத்மியம்

  (d)

  மதுரா விஜயம்

 5. _____ சங்கம வம்சத்தின் சிறந்த ஆட்சியாளராகக் கருதப்பட்டார்.

  (a)

  முதலாம் தேவராயர்

  (b)

  இரண்டாம் தேவராயர்

  (c)

  கிருஷ்ணதேவராயர்

  (d)

  வீர நரசிம்மர்

 6. ஷா நாமாவை எழுதியவர் _______ 

  (a)

  பிர்தெளசி

  (b)

  இபின் பதூதா

  (c)

  நிக்கோலோ டி கோன்டி

  (d)

  டோமிங்கோ பயஸ்

 7. முகம்மது காவன் ஒரு மதரசாவை நிறுவி அதில் 3000 கையெழுத்து நூல்களை வைத்திருக்க இடம் _______ 

  (a)

  பெரார்

  (b)

  பீஜப்பூர்

  (c)

  பீடார்

  (d)

  அகமது நகர்

 8. _____ கோல்கொண்டா கோட்டையைக் கட்டினார்.

  (a)

  இராஜா கிருஷ்ண தேவ்

  (b)

  சுல்தான் குலிகுதுப்பான்

  (c)

  முகமது கவான்

  (d)

  பாமன் ஷா

 9. 5 x 2 = 10
 10. விஜயநகரைப் பற்றி அறிய உதவும் தொல்லியல் சான்றுகள் பற்றி எழுதுக.

 11. விஜயநகர அரசு யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது? எதனால் அப்பெயர் வந்தது?

 12. தராப் பற்றி எழுதுக.

 13. குமார கம்பண்ணா குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக.

 14. ஆரவீடு வம்சம் குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக.

 15. 4 x 3 = 12
 16. நாயக்க முறை.

 17. ராக்சஷி தங்கடி போர் (1565).

 18. இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? ஏன்?

 19. இரண்டாம் தேவராயர் ஆட்சிக்குப் பின்னர் நடைபெற்ற சம்பவங்களை பட்டியலிடுக.

 20. 2 x 5 = 10
 21. விஜயநகரப் பேரரசின் சமுக மற்றும் பொருளாதார நிலையினை விவரி.

 22. முதலாம் முகம து ஆட்சியின் கீழ் பாமினி அரசு பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு - பாமினி-விஜயநகர அரசுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Bahmani and Vijayanagar Kingdoms Model Question Paper )

Write your Comment