நுண்ணினப் பொருளியல் - ஓர் அறிமுகம் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை பற்றி பொருளியல் ஆராய்கிறது என்று கூறியவர்

  (a)

  ஆடம் ஸ்மித்

  (b)

  இலயனல் ராபின்ஸ்

  (c)

  ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல்

  (d)

  சாமுவேல்சன்

 2. பொருளாதாரத்தில் நாம் படிக்கும் அடிப்படைப் பிரச்சனை

  (a)

  எண்ணற்ற விருப்பங்கள்

  (b)

  அளவற்ற வளங்கள்

  (c)

  பற்றாக்குறை

  (d)

  நம் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான உத்தி

 3. நுண்ணியல் பொருளியல் எதை உள்ளடக்கியது

  (a)

  ஒட்டு மொத்தப் பொருளாதாரம்

  (b)

  பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகள்

  (c)

  தனிநபர் பொருளாதார நடவடிக்கைகள்

  (d)

  ஒட்டு மொத்த பொருளாதாரத் தொடர்பு

 4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது நுண்ணியல் பொருளாதாரம் சார்ந்தது?

  (a)

  கடந்த ஆண்டு உண்மை உள்நாட்டு உற்பத்தி 25% அதிகரித்துள்ளது

  (b)

  கடந்த ஆண்டு 9.8% உழைக்கும் சக்தி வேலையின்மை நிலைப் பெற்றுள்ளது

  (c)

  கோதுமையின் விலை அதன் தேவையை நிர்ணயிக்கிறது

  (d)

  கடந்த ஆண்டுபொது விலை 4% அதிகரித்துள்ளது.

 5. சமநிலை விலை என்பது அந்த விலையில்

  (a)

  எல்லாம் விற்கப்படுகிறது

  (b)

  வாங்குபவர்கள் பணத்தை செலவிடுகின்றனர்

  (c)

  தேவையின் அளவும் அளிப்பின் அளவும் சமம்

  (d)

  மிகைத்தேவை பூஜ்ஜியம்

 6. புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை யார்?

  (a)

  மார்க்ஸ் முல்லர் 

  (b)

  ஆடம்ஸ்மித் 

  (c)

  J.M.கீன்சு 

  (d)

  கார்ல் மார்க்ஸ் 

 7. பேரியல் பொருளியல் எதை உள்ளடக்கியது?

  (a)

  ஒட்டு மொத்தப் பொருளாதாரம்.

  (b)

  பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகள் 

  (c)

  தனிநபர் பொருளாதார நடவடிக்கைகள்.

  (d)

  விலைக் கோட்பாடு.

 8. ஆய்க்கோஸ் (Oikos)என்றால் _________ என்று பொருள்படும்.

  (a)

  பாலிஸ் 

  (b)

  நிர்வாகம் 

  (c)

  இல்லங்கள் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 9. நோமோஸ் (Nomos)என்றால் _____ என்று பொருள்படும்.

  (a)

  பாலிஸ் 

  (b)

  நிர்வாகம் 

  (c)

  இல்லங்கள் 

  (d)

  எதுவுமில்லை 

 10. பொருளியல் என்ற சொல் ____ சொல்லிலிருந்து வந்தது.

  (a)

  இலத்தீன் 

  (b)

  பழமையான கிரேக்க 

  (c)

  ஸ்பேனிஸ் 

  (d)

  பிரிட்டன் 

 11. 6 x 2 = 12
 12. பொருளியல் என்றால் என்ன?

 13. நுண் பொருளியல் என்றால் என்ன?

 14. பண்டங்கள் என்றால் என்ன?

 15. பொருளியல் தலைப்புகளில் காணப்படும் பல நூல்கள் யாவை?

 16. பொருளியலில் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு வரையறைகள் யாவை?

 17. பொருளியல் ஆய்வு முறை இரண்டினை எழுதுக.

 18. 6 x 3 = 18
 19. பொருளியலைப் பற்றிய பற்றாக்குறை இலக்கணத்தை விளக்குக. மேலும் அதனை மதிப்பீடு செய்க.

 20. ‘என்ன உற்பத்தி செய்ய வேண்டும்” என்பதற்கான முக்கிய முடிவுகள் யாவை?

 21. பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக

 22. மார்ஷல் நல இலக்கண வரையறையில் சிறப்பம்சங்களை விவரி.

 23. சாமுவேல்சனின் வளர்ச்சி இலக்கணத்தின் முக்கியக் கருத்துக்களை விவரி.

 24. பகுதிச் சமநிலைக்கும் பொதுச் சமநிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக. 

 25. 2 x 5 = 10
 26. உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைககோட்டைக் கொண்டு, பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகளை விவரி.

 27. நிலையான சமநிலையை அடைவதற்கான நிலையை வரைபடம் மூலம் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard பொருளியல் Chapter 1 நுண்ணினப் பொருளியல் - ஓர் அறிமுகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Economics Chapter 1 Introduction To Micro-Economics Important Question Paper )

Write your Comment