" /> -->

பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 24

  பகுதி I

  12 x 2 = 24
 1. வளர்ச்சி நிலை அடிப்படையில் பொருளாதாரங்களை வகைப்படுத்துக.

 2. GNP க்கும் NNPக்கும் உள்ள தொடர்பினை எழுது

 3. தற்போதுள்ள சூழலில் ஆள் குறைப்பிற்கான காரணத்தைத் தருக.

 4.  சேமிப்பு நாட்டம்(Propensity to save)என்றால் என்ன?

 5. பொன் திட்டம் என்றால் என்ன?

 6. CRR மற்றும் SLR ஆகியவற்றின் வேறுபடுத்துக

 7. பன்னாட்டு வாணிகத்தின் நன்மைகளில் ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பிடுக.

 8. பொது சந்தை வரையறு

 9. "பூஜ்ய அடிப்படை வரவு செலவுத் திட்டம்"-குறிப்பு வரைக

 10. சுற்றுச்சூழல் பொருட்கள் என்றால் என்ன?

 11. மொத்த நாட்டு உற்பத்தி என்றால் என்ன?

 12. புள்ளிவிவர வகைகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Economics Practise 2 Mark Book back Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment