" /> -->

பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 16

  பகுதி I

  8 x 2 = 16
 1. பொது வருவாயின் வகைபாட்டை குறிப்பிடுக.

 2. VAT மற்றும் GST என்றால் என்ன?

 3. 'பொதுக்கடன்'-வகைகள்.

 4. சமநிலை மற்றும் சமனற்ற வரவு செலவுத்திட்டம் வரையறு.

 5. கிராம ஊராட்சியின் வருவாய் ஆதாரங்கள் யாவை ?

 6. 'நிதிக் கொள்கை'-வரையறை 

 7. மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையே வரி பங்கீட்டு அளவை கூறு.

 8. இந்திய நிதிக்குழுவின் பணிகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Economics Practise 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment