" /> -->

பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 16

  பகுதி I

  8 x 2 = 16
 1. பஞ்சங்களும், இந்தியர்கள் பஞ்சத்தினால் உயிரிழந்ததை வில்லியம் டிக்பை குறிப்பிடுவது யாது?

 2. சுதேசி பற்றி காந்திஜியின் கருது யாது?

 3. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு என்ன?

 4. லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு பூரண சுயராஜ்ஜியம் விவரி? 

 5. அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட பங்கு சந்தை சரிவு பற்றி எழுதுக?

 6. நேரடி நடவடிக்கை நாள் என்றால் என்ன?

 7. நேரடி நடவடிக்கை நாளின் வன்முறைக் காட்சி பற்றி எழுதுக.

 8. இந்திய அரசியல் நிர்ணயசபை எப்படி உருவானது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Practise 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment