12ஆம் வகுப்பு உயிரியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் - 2021(பொதுத்தேர்வு)

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 125

  பகுதி I

  25 x 5 = 125
 1. இளவுயிரி நிலை எவ்வாறு இனப்பெருக்கநிலையிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது?

 2. குழந்தை பிறப்பு மற்றும் பாலூட்டுதலில் ஆக்ஸிடோசின் மற்றும் ரிலாக்சின் ஹார்மோன்களின் பங்கினை விளக்குக.

 3. பால்வினைத் தொற்று நோய்களைத் தடுக்கும்முறைகளை எழுதுக

 4. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்களை எழுதுக?

 5. இரண்டு படிநிலை புரதச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் அனுகூலங்கள் யாவை?

 6. தனிமைப்படுத்துதல் முறைகளை வரையறை செய்க. அதன் வகைகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 7. 'சாதாரண சளிக்கு' எதிராக தடுப்பு மருந்தை உற்பத்தி செய்ய முடியாதது பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய்?

 8. கீழ்கண்டவற்றிக்கு குறிப்பெழுதுக.அ )புரூயரின் ஈஸ்ட்
  ஆ) இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ்
  இ) நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்கள்அ )புரூயரின் ஈஸ்ட்
  ஆ) இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ்
  இ) நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்கள்அ )புரூயரின் ஈஸ்ட்
  ஆ) இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ்
  இ) நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்கள்

 9. பாலிமெரஸ் சங்கிலி வினை, தொற்று நோயை ஆரம்பகாலத்தில் கண்டறியப் பயன்படும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும் எனும் கருத்தை விரிவாக்கம் செய்க.

 10. இனக்கூட்ட வயதுப் பரவலை விளக்கு

 11. பெருந்திரள் மரபற்று போதல் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தில் இது போன்ற ஒரு அழிவை எதிர்கொள்வீரா? அதைத் தடுக்க எடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கையின் படிநிலைகளை வரிசைப்படுத்து

 12. பாயங் எந்த வகையில் காடுகளை பாதுகாத்தார்?

 13. திறந்த விதைத்தாவரங்களிலும், மூடுவிதைத் தாவரங்களிலும் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்ககை வேறுபட்டது காரணங்களைக் கூறுக.

 14. கருவூண்திசு என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி.

 15. தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகளைத் தொடர்சியான வேறுபாடுகளுடன் வேறுபடுத்துக.

 16. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? இதன் பயன்களை எழுதுக.

 17. Bt பருத்தியின் நன்மை, தீமைகளை எழுதுக.

 18. மரபணுவளக்கூறு பாதுகாப்பு பற்றி நீர் அறிவது என்ன? அவற்றை விவரி.

 19. வெப்பநிலை அடிப்படையில் ராங்கியர் எவ்வாறு உலகத் தாவரக் கூட்டங்களை வகைப்படுத்தியுள்ளார்?

 20. வறண்ட நீர் தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு தகவமைப்புகளை எழுதுக.

 21. கீழ்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு ஒரு பிரமிட் வரைந்து சுருக்கமாக விளக்குக. 
  உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது-பருந்து -50, தாவரங்கள் -1000, முயல் மற்றும் எலி -250+250, பாம்பு மற்றும் ஓணான் 100+50.

 22. புதிய காடுகள் தோற்றுவித்தலில் தனி ஆய்வுகள் குறித்து விளக்குக.

 23. பயிர் பெருக்கத்தில் புதிய பண்புக்கூறுகளை உருவாக்கும் புதிய பயிர்பெருக்க தொழில்நுட்ப முறைகளைப் பட்டியலிடுக.

 24. நறுமணத் தைலங்களில் மல்லி மற்றும் ரோஜாவின் பங்கினைத் தருக

 25. தமிழ்நாட்டில் எந்த மருத்துவ பாரம்பரிய முறை (TSM) பரவலாக நடை முறைப்படுத்தப்பட்டதும், கலாச்சாரரிதீயாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுமாகும்? விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு உயிரியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் - 2021(பொதுத்தேர்வு) - 12th Standard Tamil Medium Biology Reduced Syllabus Five mark Important Questions - 2021(Public Exam)

Write your Comment