" /> -->

முக்கிய 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 36

  பகுதி I

  12 x 3 = 36
 1. கலப்புப் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய இயல்புகளை எழுத்தெழுதுக

 2. காரணி செலவில் NNP-விவரி

 3. J.B. சே விதியில் விளைவுகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக

 4. தன்னிச்சையான முதலீடு மற்றும் தூண்டப்படுகிற முதலீடு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக

 5.  பண அளிப்பினை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 6. இந்திய தொழில் நிதிக் கழகத்தின் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.

 7. மொத்த மற்றும் நிகர பண்ட பரிமாற்று வாணிபம் வீதத்தை சுருக்கமாக எழுதுக

 8. பல தரப்பு ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன ?

 9. வரியின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளை எழுதுக.

 10. பொருள்சார் சமநிலை அணுகுமுறையின் பொருள் குறிப்பிடுக.

 11. திட்டமிடலுக்கு ஆதரவான கருத்துகளை விவரி. 

 12. ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வின் பயன்களை கூறுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் முக்கிய 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Economics Tamil Medium Important 3 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment