" /> -->

பயிற்சி 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 33

  பகுதி I

  11 x 3 = 33
 1. முதலாளித்துவத்தின் குறைபாடுகள் யாவை?

 2. US அடிப்படையில் நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

 3. தொகு தேவை என்றால் என்ன?

 4. பெருக்கியின் எடுகோள்கள் யாவை?

 5. பண அளிப்பேன் 4 வகைகளை விவரி?

 6. NEFT -க்கும் RTGS-க்கும் உள்ள வேறுபாடு தருக?

 7. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் தீமைகள் யாவை?

 8. ஆசியானின் பணிகள் யாவை?

 9. நில மாசுவின் விளைவுகளைக் கூறுக.

 10. நிதி அயோக்கின் வெற்றிகரமான திட்டங்களை விளக்குக

 11. பொருளாதார அளவையில் ஆய்வு முறையின் கூறுகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் பயிற்சி 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Economics Tamil Medium Model 3 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment