" /> -->

மாதிரி 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 36

  பகுதி I

  12 x 3 = 36
 1. பொருளாதார அமைப்புகளின் வகைகளை குறிப்பிடுக.

 2. காரணி செலவில் NNP-விவரி

 3. J.B. சே விதியில் விளைவுகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக

 4. நுகர்வுச் சார்பைப் பாதிக்கிற ஏதேனும் மூன்று அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.

 5.  பண அளிப்பினை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 6. வங்கியில்லா நிதியமைப்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

 7. மொத்த மற்றும் நிகர பண்ட பரிமாற்று வாணிபம் வீதத்தை சுருக்கமாக எழுதுக

 8. பிரிக்ஸ் மாநாடு 2018 ன் நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றி எழுதுக

 9. நவீன அரசின் பணிகள் யாவை?

 10. பல்வகையான காற்று மாசுகளை விளக்குக

 11. பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நிர்ணயிக்கும் பொருளாதாரம் சாரதா காரணிகள் யாவை?

 12. புள்ளியியலின் பணிகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் மாதிரி 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Economics Tamil Medium Sample 3 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment