" /> -->

முக்கிய 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 60

  பகுதி I

  12 x 5 = 60
 1. முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றின் இயல்புகளை ஒப்பிடுக

 2. தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை விளக்குக

 3. ADF மற்றும் ASF க்கு இடையிலான சமநிலையை வரைபடம் மூலம் விவரி.

 4. நுகர்வுச் சார்பின் அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.

 5. இர்விங் ஃபிஷரின் பண அளவுக் கோட்பாட்டினை விளக்குக.

 6. வணிக வங்கிகளின் பணிகளை விளக்குக

 7. அயல்நாட்டு செலுத்துநிலை சமமின்மையின் வகைகளை விவரி.

 8. உலக வங்கியின் பணிகளை வெளிக் கொணர்க

 9. கடன் திரும்பச் செலுத்தும் முறைகளை விளக்குக.

 10. புரா விளைவுகள் என்று கருத்தினையும் அதன் வகைப்பாடுகளையும் விளக்குக

 11. பல்வேறு வகையானத் திட்டமிடல் வகைகளை விவரி.

 12. பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்ஸனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினை கண்டறிக.

  தேவை X  23 27 28 29 30 31 33 35 36 39
  விற்பனை Y  18 22 23 24 25 26 28 29 30 32

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Economics Tamil Medium Important 5 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment