" /> -->

படிவங்கள் மற்றும் கோப்புகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. தரவினை சே கரிக்க $ -GET மாறியினை நீங்கள் பயன்ப டுத்தும் போது, அந்த தரவினை யாரால் காணமுடியும்?

  (a)

  யாருமில்லை

  (b)

  நீங்கள் மட்டும்

  (c)

  ஒவ்வொரு வரும்

  (d)

  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலர்.

 2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எதனை கடிவுச்சொற்கள் (password) அல்லது வேறு (உணர்வுக்காக) முக்கிய தகவல்களை அனுப்பும் போது பயன்படுத்த கூடாது?

  (a)

  GET

  (b)

  POST

  (c)

  REGUEST

  (d)

  NEXT

 3. நீங்கள் கோப்பினை ஒவ்வொரு எழுத்தாக படிக்க __________  எந்த செயற்கூறினை பயன்படுத்தலாம்?

  (a)

  f open ()

  (b)

  fr end ()

  (c)

  fgdc ()

  (d)

  dile ()

 4. PHP என்பது _______  வகை மொழியாகும்

  (a)

  பயனர்

  (b)

  தளர்வான

  (c)

  சேவையகம்

  (d)

  அமைப்பு

 5. கீழ்கண்ட எந்த செயற்கூறானது ஒரு கோப்பிலுள்ள அனைத்து உள்ளடக்கத்தையும் படிக்கின்றது.

  (a)

  fgets()

  (b)

  file – get-contents()

  (c)

  freed()

  (d)

  readsia()

 6. 3 x 2 = 6
 7. HTML ல் உள்ள Browse பொத்தானிற்கான கட்டளை அமைப்பினை எழுது

 8. உரைப்பெட்டி (Textbox) மாற்ற உரைபரப்பு (Textarea ) ஒப்பிடுக.

 9. கோப்பினை திறக்கும் செயற்கூறின் பயன் யாது?

 10. 3 x 3 = 9
 11. படிவத்தை கையாள்வதில் உள்ள சிறப்பம்சங்களை எழுது.

 12. GET மற்றும் POST வழிமுறையினை வேறுபடுத்துக.

 13. படிவத்தை கையாளும் செயற்கூறுகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. HTML படிவ உறுப்புக்களை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

 16. கோப்பினை கையாளும் செயற்கூறுகளை பற்றி விரிவாக விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - படிவங்கள் மற்றும் கோப்புகள் Book Back Questions ( 12th Computer Applications - Forms And Files Book Back Questions )

Write your Comment