" /> -->

வங்கியியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகளைக் கூறுக.

 2. நபார்டின் பணிகள் யாவை?

 3. இந்திய தொழில் நிதிக் கழகத்தின் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.

 4. பணச்சந்தையையும், மூலதனச் சந்தையையும் வேறுபடுத்துக.

 5. பணமதிப்பு நீக்கத்தின் நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.

 6. 5 x 5 = 25
 7. நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாட்டில் வணிக வங்கிகளின் பங்கினை விளக்குக.

 8. வணிக வங்கிகளின் பணிகளை விளக்குக

 9. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பணிகளை விவரிக்க.

 10. பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் யாவை? விளக்குக.

 11. இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியின் பணிகளை விளக்குக?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - வங்கியியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Economics - Banking Three and Five Marks Questions )

Write your Comment