" /> -->

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பெரும்பான்மையான _________ நுகர்வு சார்பை தீர்மானிக்கின்றன.

  (a)

  அகக் காரணிகள் 

  (b)

  புறக் காரணிகள் 

  (c)

  மூலதன காரணிகள் 

  (d)

  உற்பத்தி காரணிகள் 

 2. நுகர்வு சார்பை தூண்டுகின்ற காரணிகளை J.M. கீன்ஸ் _________ ஆக பிரிக்கிறார்.

  (a)

  4

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  3

 3. பெருக்கியின் வாய்ப்பாடு 

  (a)

  \(K=\frac { \Delta Y }{ \Delta I } \)

  (b)

  \(K=\frac { \Delta C }{ \Delta Y } \)

  (c)

  \(K=\frac { \Delta I }{ \Delta Y } \)

  (d)

  \(K=\frac { \Delta S }{ \Delta Y } \)

 4. முடுக்கியின் வாய்ப்பாடு 

  (a)

  \(\beta =\frac { \Delta C }{ \Delta Y } \)

  (b)

  \(\beta =\frac { \Delta S }{ \Delta Y } \)

  (c)

  \(\beta =\frac { \Delta Y }{ \Delta C } \)

  (d)

  \(\beta =\frac { \Delta I }{ \Delta C } \)

 5. முடுக்கி கோட்பாட்டு கருத்தை செம்மைப்படுத்தி, மேம்படுத்தி வெளியிட்டவர் 

  (a)

  J.M. கிளார்க் 

  (b)

  ஹாட்ரி 

  (c)

  J.R.ஹிக்ஸ் 

  (d)

  J.M.கீன்ஸ் 

 6. 5 x 2 = 10
 7.  நுகர்வுச் சார்பு என்றால் என்ன?

 8. " நுகர்வு நாட்டம்" என்றால் என்ன?

 9. இறுதி நிலை நுகர்வு நாட்டம் (MPC)-வரையறு

 10.  சேமிப்பு நாட்டம்(Propensity to save)என்றால் என்ன?

 11. முடுக்கி-வரையறு.

 12. 5 x 3 = 15
 13. மிகைப் பெருக்கி -விளக்குக.

 14. பெருக்கி கருத்தின் குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

 15. முதலீட்டுச் சார்பின் காரணிகள் யாவை?

 16. பெருக்கியின் எடுகோள்கள் யாவை?

 17. பெருக்கியின் பயன்கள் யாவை?

 18. 4 x 5 = 20
 19. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சார்பின் உளவியல் விதியினை வரைபடம் மூலம் விளக்குக.

 20. நுகர்வுச் சார்பின் அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.

 21. பெருக்கி இயங்கும் விதத்தினை விவரி

 22.  முடுக்கி இயங்கும் விதத்தினை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - Consumption And Investment Functions Model Question Paper )

Write your Comment