" /> -->

பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. வறுமையின் நச்சு சுழற்சிக்கான காரணங்களை வரைப்படத்துடன் தெளிவுப்படுத்துக.

 2. பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நிர்ணயிக்கும் பொருளாதாரம் சாரதா காரணிகள் யாவை?

 3. இந்தியாவில் பொருளாதாரத் திட்டமிடல் பரிணாம வளர்ச்சியை மதிப்பிடுக.

 4. செயல்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கும் அமைப்புமுறைத் திட்டமிடலுக்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் எழுதுக.

 5. நிதி ஆயோக்கின் பணிகள் யாவை?

 6. 5 x 5 = 25
 7. பொருளாதார முன்னேற்றத்தை தீர்மானிக்கும் பொருளாதாரம் சார்ந்த காரணிகளை விவாதிக்கவும்.

 8. பல்வேறு வகையானத் திட்டமிடல் வகைகளை விவரி.

 9. திட்டமிடலுக்கு எதிரான வாதங்களை எடுத்துரைக்கவும்.

 10. பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அளவிடும் முறைகளை விவரி:

 11. நிதி ஆயோக்கின் பயணிகளை விவரிக்க.(ஏதேனும் 7)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Economics - Economics Of Development And Planning Three and Five Marks Questions )

Write your Comment