" /> -->

நிதிப் பொருளியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. வரி விதிப்பு விதிகளை விவரிக்க.

 2. தனியார் நிதிக்கும் பொது நிதிக்கும் உள்ள மூன்று ஒற்றுமைகளை எழுதுக.

 3. வரியின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளை எழுதுக.

 4. முதன்மைப் பற்றாக்குறை என்றால் என்ன?

 5. பொதுக்கடனை திரும்ப செலுத்துவதற்கான மூன்று முறைகளைக் கூறுக.

 6. 5 x 5 = 25
 7. பொது நிதியின் எல்லைகளை விளக்குக.

 8.  மறைமுக வரிகளின் நன்மைகள் யாவை?

 9. கூட்டாட்சி நிதியின் கொள்கைகளை விளக்குக.

 10. வரவு செலவுத்திட்த்தில் உள்ள பலவகை பற்றாக்குறைகளை விளக்குக.

 11. அரசுச் செலவு அதிகரிப்புகளுக்கான காரணங்கள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - நிதிப் பொருளியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Economics - Fiscal Economics Three Marks and Five Marks Questions )

Write your Comment