" /> -->

பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. எஸ்.டி.ஆர் குறிப்பது யாது?

  (a)

  நிதியம் 

  (b)

  உலக வங்கி 

  (c)

  சிறப்பு எடுப்பு உரிமைகள் 

  (d)

  உலக வர்த்தக அமைப்பு 

 2. இந்தியா பரிந்துரைக்க உலக வங்கியின் மறுபெயர்?

  (a)

  மறு கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி 

  (b)

  பன்னாட்டு பண நிதியம் 

  (c)

  எஸ்.டி.ஆர் 

  (d)

  நிதியம் 

 3. WTO வின் 12 வது  அமைச்சர்கள் நிலையான மாநாட்டை______ நாட்டில் நடந்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

  (a)

  பாகிஸ்தான் 

  (b)

  கஜகஸ்தான் 

  (c)

  ஆப்கானிஸ்தான் 

  (d)

  வாஷிங்டன் 

 4. உலக மக்கள் தொகையில் பிரிக்ஸ் _______ சதவீதத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்டுள்ளது.

  (a)

  45

  (b)

  43

  (c)

  4.4

  (d)

  21

 5. பன்முக முதலீட்டு ஒப்புறுதி முகமை (MIGA) ல் இந்தியா எந்த ஆண்டு உறுப்பினரானது?

  (a)

  ஜனவரி 1994

  (b)

  ஜனவரி 1995

  (c)

  ஜனவரி 1958

  (d)

  ஜனவரி 1959

 6. 5 x 2 = 10
 7. .சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் என்பதன் பொருளை எழுதுக.

 8. ஐபி.ஆர்டி யின் ஏதேனும் இரண்டு கடன் திட்டங்களின் பெயர்களை சுட்டிக்காட்டுக.

 9.  தடையற்ற வாணிகப் பகுதி என்றால் என்ன?

 10. எங்கு மற்றும் எப்பொழுது சார்க் தலைமை அலுவலகம் துவங்கப்பட்டது?

 11. உலக வங்கிக் குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும் இரண்டு துணை நிறுவங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. பன்னாட்டு பண நிதியத்தின் பணிகளின் வகைகள் யாவை?

 14. நிதியத்தின் சாதனைகளை பட்டியிலிடுக.

 15. உலக வர்த்தக அமைப்பின் நோக்கங்கள் யாவை?

 16. உலக வர்த்தக அமைப்பின் சாதனைகள் யாவை?

 17. பிரிக்சின் சாதனைகளைப் பட்டியிலிடு.

 18. 4 x 5 = 20
 19. பன்னாட்டுப் பணநிதியத்தின் நோக்கங்களை விளக்குக

 20. உலக வங்கியின் பணிகளை வெளிக் கொணர்க

 21. இந்திய சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டில் டபிள்யூடிஓ -ன் பங்கினை விவாதிக்க.

 22. பன்னாட்டு பண நிதியத்தின் பணிகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - International Economic Organisations Model Question Paper )

Write your Comment