" /> -->

பன்னாட்டுப் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. இரண்டு நாடுகளுக்கிடையிலான வாணிகம் என்பது

  (a)

  வெளிவாணிகம்

  (b)

  உள்வாணிகம்

  (c)

  மண்டலுக்கிடையேயான வாணிகம்

  (d)

  உள்நாட்டு வாணிகம்

 2. பண மாற்று வீதம் நிர்ணயமாகும் சந்தை

  (a)

  பணச்சந்தை

  (b)

  அந்நிய செலவாணி

  (c)

  பங்கு சந்தை

  (d)

  மூலதன சந்தை

 3. ஏற்றுமதி நிகரம் என்பது

  (a)

  ஏற்றுமதி X இறக்குமதி

  (b)

  ஏற்றுமதி + இறக்குமதி

  (c)

  ஏற்றுமதி - இறக்குமதி

  (d)

  பணிகள் ஏற்றுமதி

 4. சாதகமான வாணிக சூழலில் ஏற்றுமதி இறக்குமதியைவிட ______ ஆக இருக்கும்.

  (a)

  அதிகமாக

  (b)

  குறைவாக

  (c)

  கிட்டத்தட்ட சமமாக

  (d)

  சமமாக

 5. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை கூறுகள் கீழ் கண்டவைகளில் எவை

  (a)

  நடப்பு கணக்கு

  (b)

  மைய வங்கி இருப்பு

  (c)

  மூலதன கணக்கு

  (d)

  அஆஇ மூன்றும்

 6. கோட்பாட்டு அடிப்படையில் வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் நன்மைகளாவன

  (a)

  பொருளாதார வளர்ச்சி

  (b)

  பன்னாட்டு வானிப வளர்ச்சி

  (c)

  வேலை வாய்ப்பு மற்றும் திறன் அதிகரித்தல்

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 7. "காரணி இருப்பு மாதிரி" உருவாக்கியவர் 

  (a)

  ஹெக்சர், ஓலின் 

  (b)

  டேவிட் ரிக்கார்டோ 

  (c)

  டசிக் 

  (d)

  ஜே.எஸ்.மில் 

 8. 1927ல் நிகர பண்டமாற்று வீதத்தை வடிவமைத்தவர்.

  (a)

  ஜீ.எஸ்.டோரன்ஸ் 

  (b)

  எப்.டபில்யூ.தாசிக் 

  (c)

  மார்ஷல் 

  (d)

  ஜே.எஸ்.மில் 

 9. 5 x 1 = 5
 10. உள்நாட்டு வாணிகம் 

 11. (1)

  Tn=(PxPm)x100

 12. பன்னாட்டு வாணிகம் 

 13. (2)

  மிதக்கும் பண மாற்று வீதம் 

 14. நிகர பண்டமாற்று வாணிப வீதம் 

 15. (3)

  REER

 16. நிலையற்ற பணமாற்று வீதம் 

 17. (4)

  பகுதிகளுக்கிடையிலான வாணிகம் 

 18. மெய்யான செயலாக்க பண மாற்று வீதம் 

 19. (5)

  மண்டலங்களுக்கிடையிலான வாணிகம் 

  5 x 2 = 10
 20. பன்னாட்டுப் பொருளியியல் என்றால் என்ன?

 21. பன்னாட்டு வாணிகம் வரைவிலக்கணம் என்ன?

 22. பன்னாட்டு வாணிகத்தின் நன்மைகளில் ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பிடுக.

 23. வாணிப வீதத்தினை விளக்குக.

 24. செலவாணி மாற்று வீதம் என்றால் என்ன?

 25. 4 x 3 = 12
 26. பன்னாட்டுப் பொருளியலின் உள்ளடக்கத்தை பட்டியிலிடுக.

 27. மொத்த மற்றும் நிகர பண்ட பரிமாற்று வாணிபம் வீதத்தை சுருக்கமாக எழுதுக

 28. இறக்குமதி பங்களவு என்றால் என்ன?

 29. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.

 30. 3 x 5 = 15
 31. உள்நாட்டு வாணிகத்துக்கும் பன்னாட்டு வணிகத்துகுமிடையேயான வேறுபாடுகளை விவாதிக்கவும்.

 32. புதிய பன்னாட்டு வாணிகக் கோட்பாட்டினை விவாதிக்கவும்.

 33. அயல் நாட்டுச் செலுத்துநிலை சமமின்மை வகைகளை விவரி

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பன்னாட்டுப் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - International Economics Model Question Paper )

Write your Comment