" /> -->

பன்னாட்டுப் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. சாதகமான அயல்நாட்டு செலுத்து நிலையின் குறியீடு 

  (a)

  R/P =1

  (b)

  R/P < 1

  (c)

  R/P > 1

  (d)

  R/P # 1

 2. மெய்யான பணமாற்று வீத வாய்ப்பாடு 

  (a)

  ePf/P 

  (b)

  R/P =1 

  (c)

  R/P >1

  (d)

  R/P <1

 3. பண வீக்கம் அளவும், பணமாற்ற வீதமும் __________ தொடர்புள்ளவை.

  (a)

  நேர்மறை 

  (b)

  ஒரே சீரான 

  (c)

  தலைகீழ் 

  (d)

  நேரடி 

 4. ஏற்றுமதிக்கு, இறக்குமதிக்குமிடையிலான விகிதம் ________ 

  (a)

  வாணிக வீதம் 

  (b)

  வட்டி வீதம் 

  (c)

  ரொக்க இருப்பு வீதம் 

  (d)

  வாணிப கொடுப்பல் வீதம் 

 5. 'ஒற்றைக்காரணி வாணிப வீதம்' வடிவமைத்தவர் 

  (a)

  மார்ஷல் 

  (b)

  டேவிர் ரிக்கார்டோ 

  (c)

  ஜேக்கப் வைனர் 

  (d)

  டசிக் 

 6. 5 x 2 = 10
 7. பன்னாட்டுப் பொருளியியல் என்றால் என்ன?

 8. பன்னாட்டு வாணிகம் வரைவிலக்கணம் என்ன?

 9. பன்னாட்டு வாணிகத்தின் நன்மைகளில் ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பிடுக.

 10. வாணிப வீதத்தினை விளக்குக.

 11. செலவாணி மாற்று வீதம் என்றால் என்ன?

 12. 5 x 3 = 15
 13. மொத்த மற்றும் நிகர பண்ட பரிமாற்று வாணிபம் வீதத்தை சுருக்கமாக எழுதுக

 14. வாணிபக் கொடுப்பல் நிலைக்கும் அயல்நாட்டுச் செலுத்து நிலைக்குமிடையிலான ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகளை பட்டியிலிடுக.

 15. பணமாற்று வீதத்தை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்:

 16. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் தீமைகள் யாவை?

 17. இந்தியாவில் வெளிநாட்டு மூலதனம் தடைசெய்யப்பட்ட துறைகள் யாவை?

 18. 4 x 5 = 20
 19. ஜேக்கப் வைனரால் வடிவமைக்கப்பட்ட வாணிப வீத வகைகளை விவரி

 20. அயல் நாட்டுச் செலுத்துநிலை சமமின்மை வகைகளை விவரி

 21. ஆடம்ஸ்மித்தின் 'முழுச் செலவுக் கோட்பாடு' -விவரி 

 22. அயல்நாட்டு செலுத்து சமமின்மைக்கான காரணங்கள்:

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பன்னாட்டுப் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - International Economics Model Question Paper )

Write your Comment