" /> -->

பன்னாட்டுப் பொருளியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. பன்னாட்டு வாணிகத் தொன்மைக் கோட்பாட்டிற்கும் புதிய கோட்பாட்டிற்குமிடையேயான வேறுபாடுகளை எழுது.

 2. மொத்த மற்றும் நிகர பண்ட பரிமாற்று வாணிபம் வீதத்தை சுருக்கமாக எழுதுக

 3. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.

 4. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் தீமைகள் யாவை?

 5. இந்தியாவில் வெளிநாட்டு மூலதனம் தடைசெய்யப்பட்ட துறைகள் யாவை?

 6. 5 x 5 = 25
 7. உள்நாட்டு வாணிகத்துக்கும் பன்னாட்டு வணிகத்துகுமிடையேயான வேறுபாடுகளை விவாதிக்கவும்.

 8. அயல் நாட்டுச் செலுத்துநிலை சமமின்மை வகைகளை விவரி

 9. பொருளாதாரா முன்னேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பினை விளக்குக.

 10. ஆடம்ஸ்மித்தின் 'முழுச் செலவுக் கோட்பாடு' -விவரி 

 11. அயல்நாட்டு செலுத்து சமமின்மைக்கான காரணங்கள்:

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பன்னாட்டுப் பொருளியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Economics - International Economics Three and Five Marks Questions )

Write your Comment