" /> -->

பேரியல் பொருளாதாரம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பண வீக்கம் என்பது

  (a)

  விலைகள் குறைந்து பணத்தின் மதிப்பு அதிகரிப்பது

  (b)

  விலைகள் அதிகரித்து பணத்தின் மதிப்பு குறைவது

  (c)

  விலைகள் அதிகரித்து பணத்தின் மதிப்பு அதிகரிப்பது

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 2. வறுமை & வேலையிமைக்கு தீர்வு

  (a)

  வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல், சரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்

  (b)

  பகிர்வை தீர்மானித்தல், அரசின் பங்கை அதிகரித்தல்

  (c)

  உற்பத்தியை அதிகரித்தல், முதலீட்டை அதிகரித்தல்

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 3. பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கு

  (a)

  நுண்ணியல் பொருளாதாரம்

  (b)

  சமவுடைமை பொருளாதாரம்

  (c)

  கலப்பு பொருளாதாரம்

  (d)

  பேரியல் பொருளாதாரம்

 4. முக்கிய பொருளாதார அமைப்புகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் _________ வருவாயின் வட்ட ஓட்ட மாதிரிகள்

  (a)

  4

  (b)

  3

  (c)

  5

  (d)

  2

 5. நான்கு துறை பொருளாதாரத்தின் வருவாயின் ஓட்டம்

  (a)

  y = C + I + G + (X / M)

  (b)

  y = C + I + G + (X - M)

  (c)

  y = C + I G + (X + M)

  (d)

  y = C + I + G + (X x M)

 6. 5 x 2 = 10
 7. பேரியல் பொருளியலின் இலக்கணம் தருக.

 8. வளர்ச்சி நிலை அடிப்படையில் பொருளாதாரங்களை வகைப்படுத்துக.

 9. முதலாளித்துவம் என்றால் என்ன?

 10.  பொருளாதார மாதிரியின் இலக்கணம் தருக

 11. "வருமானத்தின் வட்ட ஓட்டம்"-வரையறு.

 12. 5 x 3 = 15
 13. பேரியல் பொருளாதாரத்தின் குறைபாடுகள் யாவை?

 14. முதலாளித்துவத்தின் குறைபாடுகள் யாவை?

 15. சமத்துவ பொருளாதாரத்தின் நன்மை யாவை?

 16. கலப்பு பொருளாதாரத்தின் சிறப்பு பண்புகள் யாவை?

 17. வருவாயின் வட்ட ஓட்டம் என்றால் என்ன?

 18. 4 x 5 = 20
 19. முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றின் இயல்புகளை ஒப்பிடுக

 20. முதலாளித்துவத்தின் நன்மை தீமைகளை விவரி

 21. கலப்பு பொருளாதார அமைப்பின் நன்மை தீமைகள் யாவை?

 22. வருவாயின் வட்ட ஓட்டத்தின் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பேரியல் பொருளாதாரம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - Introduction To Macro Economics Model Question Paper )

Write your Comment