" /> -->

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் பொருளாதார அளவையியல் ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. புள்ளியியல் அடிப்படை நெறிமுறைகளை உருவாக்கியவர்

  (a)

  ராக்னர் பிரிஷ்

  (b)

  பிரான்ஸிஸ் கால்டன்

  (c)

  கிராக்ஸ்டன் 

  (d)

  ரொனால்டு பிஷர்

 2. நவீன புள்ளியியலின் நிறுவனர் என்றழைக்கப்படுபவர் ____________

  (a)

  ரொனால்டு பிஷர்

  (b)

  ராக்னர் பிரிஷ்

  (c)

  கார்ல் பியர்சன்

  (d)

  பி.சி. மஹலனோபிஸ்

 3. புதிய மருந்தின் நம்பகத்தன்மை அல்லது இரண்டு மருந்துகளின் நம்பகத்தன்மையை அறிய ____________ சோதனை பயன்படுகிறது 

  (a)

  t - சோதனை

  (b)

  f - சோதனை

  (c)

  chi - சோதனை

  (d)

  எதுவுமில்லை

 4. ____________ விவரங்கள் என்பது குறிப்பிட்ட அலகில் அளவிடப்பட்டு எண் வடிவில் கூறப்படுபவை ஆகும்.

  (a)

  பண்பு

  (b)

  பெயரளவு

  (c)

  தரவரிசை

  (d)

  அளவு

 5. மீச்சிறு வர்க்க முறை ____________ ஐ அளவிடும் முறைகளில் ஒன்றாகும்

  (a)

  உடன்தொடர்பு

  (b)

  ஒட்டுறவு

  (c)

  திட்டவிலகல்

  (d)

  வர்க்க மாறுபாடு

 6. 5 x 2 = 10
 7. புள்ளியியல் என்றால் என்ன?

 8. புள்ளியியலின் வகைகள் யாவை?

 9. உயர்த்துணர் புள்ளியியல் என்றால் என்ன?

 10. ஒட்டுறவு என்பதனை வரையறு.

 11. பொருளாதார அளவியியல் என்றால் என்ன?

 12. 5 x 3 = 15
 13. ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வின் பயன்களை கூறுக.

 14. விவரிப்பு புள்ளியியலுக்கும், உய்த்துணர்வு புள்ளியியலுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 15. பொருளாதார அளவையில் ஆய்வு முறையின் கூறுகள் யாவை?

 16. பின்வரும் விவரங்களுக்கு திட்டவிலக்கத்தினைக் காண்க: 25, 15, 23, 42, 27, 25, 23, 25, 20

 17. பகுப்பாய்விற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் மாரிகளின் எண்ணைக்கையின் அடிப்படையில் உடன்தொடர்பினை வகைப்படுத்துக

 18. 4 x 5 = 20
 19. பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்ஸனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினை கண்டறிக.

  தேவை X  23 27 28 29 30 31 33 35 36 39
  விற்பனை Y  18 22 23 24 25 26 28 29 30 32
 20. உடன்தொடர்பிற்கும், ஒட்டுறவிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குக

 21. நேர்கோட்டு ஒட்டுறவு மாதிரியின் எடுகோள்கள் யாவை?

 22. பின்வரும் விவரங்களுக்கு உண்மைச் சராசரியை பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கார்ல் பியர்ஸனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கண்டறிக

  காரின் வயது (ஆண்டுகளில்) 3 6 8 9 10 6
  பராமரிப்புச் செலவு (ரூ.1000 களில்) 1 7 4 6 8 4

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் பொருளாதார அளவையியல் ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாக்கள் ( 12th Economics - Introduction To Statistical Methods And Econometrics Model Question Paper )

Write your Comment