" /> -->

பணவியல் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. ஆர்பிஐ-ன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம்

  (a)

  டில்லி

  (b)

  சென்னை

  (c)

  மும்பை

  (d)

  பெங்களூரு

 2. காகிதப்பண முறையை மேலாண்மை செய்வது

  (a)

  மைய பணவியல் அமைப்பு

  (b)

  மாநில அரசு

  (c)

  மைய அரசு

  (d)

  வங்கிகள்

 3. M1 மற்றும் M2 ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம்

  (a)

  அஞ்சல் அலுவலக வைப்புகள்

  (b)

  வங்கியின் கால வைப்புகள்

  (c)

  வங்கியின் சேமிப்பு வைப்புகள்

  (d)

  காகிதப்பணம்

 4. இர்விங் ஃபிஷிரின் பண அளவுக் கோட்பாடு பிரபலமான ஆண்டு

  (a)

  1908

  (b)

  1910

  (c)

  1911

  (d)

  1914

 5.  MV என்பது

  (a)

  பணத் தேவை

  (b)

  சட்டபூர்வ பண அளிப்பு

  (c)

  வங்கிப் பண அளிப்பு

  (d)

  மொத்த பண அளிப்பு

 6.  பணவீக்கம் என்பது

  (a)

  விலைகள் அதிகரிப்பு

  (b)

  விலைகள் குறைதல்

  (c)

  பணமதிப்பு அதிகரிப்பு

  (d)

  விலைகள் மாறாதிருத்தல்

 7. பணவீக்கத்தின்பொழுது பயனடையவர்கள் யார்?

  (a)

  கடன் பெற்றோர்கள்

  (b)

  கடன் வழங்கியோர்

  (c)

  கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவோர்

  (d)

  அரசு

 8. தேக்கவீக்கத்தில் பணவீக்க விகிதத்துடன் இணைந்திருப்பது

  (a)

  தேக்கம்

  (b)

  வேலைவாய்ப்பு

  (c)

  உற்பத்தி

  (d)

  விலை

 9. மந்த காலத்தில் பொருளியல் நடவடிக்கைகள் இவ்வாறு இருக்கும்.

  (a)

  உயர்ந்தபட்சமாக

  (b)

  மிக மோசமாக

  (c)

  மிக குறைந்தபட்சமாக

  (d)

  மிக நல்ல நிலையில்

 10. பற்று அட்டை என்பது______ உதாரணம் ஆகும்

  (a)

  கட்டளைப்பண

  (b)

  காகிதப்பண

  (c)

  நெகிழி பண

  (d)

  கடன் பண

 11. 5 x 1 = 5
 12. முதன்மைப் பணி 

 13. (1)

  மதிப்பின் நிலைக்கண் 

 14. இரண்டாம் பணி 

 15. (2)

  39%

 16. தவழும் பணவீக்கம் 

 17. (3)

  20-100%

 18. நடக்கும் பணவீக்கம் 

 19. (4)

  பரிவர்த்தனை கருவி 

 20. தாவும் பணவீக்கம் 

 21. (5)

  மிதமான பணவீக்கம் 

  5 x 2 = 10
 22. பணத்தின் இலக்கணம் வரைக.

 23. பண்டப்பணம் என்றால் என்ன?

 24. பொன் திட்டம் என்றால் என்ன?

 25. பணவீக்கம் என்பதன் இலக்கணம் தருக.

 26. தேக்கவீக்கம் என்றால் என்ன?

 27. 5 x 3 = 15
 28. பண அளிப்பு என்றால் என்ன?

 29.  பணவீக்கத்தின் வகைகள் பற்றி எழுதுக.

 30. மீள்பணவீக்கம் பற்றி விளக்குக?

 31. பண அளிப்பு பற்றி விளக்கம் தருக?

 32. பணக் குறியீடு பற்றி எழுது?

 33. 2 x 5 = 10
 34. பணத்தின் பணிகளை விளக்குக.

 35. வணிகச் சுழற்சியின் பல்வேறு கட்டடங்களை விவரிக்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பணவியல் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - Monetary Economics Model Question Paper )

Write your Comment