" /> -->

தேசிய வருவாய் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. மூலதனத்துறை என்பது

  (a)

  சேமிப்பையும், வருமானத்தையும் உள்ளடக்கியது

  (b)

  சேமிப்பையும்,முதலீட்டையும் உள்ளடக்கியது

  (c)

  முதலீட்டையும், உற்பத்தியையும் உள்ளடக்கியது

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. மாற்றுச் செலுத்துதல் என்பது

  (a)

  வேலையற்றோருக்கு, வயோதிகர்களுக்கு அரசு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்

  (b)

  வேலையற்றோருக்கு, வயோதிகர்களுக்கு அரசு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்

  (c)

  நலிவுற்றவர்களுக்கும், வயோதிகர்களுக்கும் அரசு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்

  (d)

  ஏழைகளுக்கும், நலிவுற்றவர்களுக்கும் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்

 3. உற்பத்தி முறையை இவ்வாறும் அழைக்கலாம்

  (a)

  கணக்கிடும் முறை

  (b)

  சரக்கு முறை

  (c)

  விற்பனை முறை

  (d)

  கொள்முதல் முறை

 4. காரணிகள் சம்பாதிக்கும் முறை என்று எந்த முறை அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உற்பத்தி முறை

  (b)

  செலவின முறை

  (c)

  வருமான முறை

  (d)

  சரக்கு முறை

 5. செலவிடக்கூடிய வருமானம்

  (a)

  தனிநபர் வருமானம் + நேர்முக வரிகள்

  (b)

  தலா வருமானம் - மறைமுக வரிகள்

  (c)

  தனிநபர் வருமானம் + மாற்று செலுத்துதல்

  (d)

  தனிநபர் வருமானம் - நேர்முக வரிகள்

 6. 5 x 2 = 10
 7.  GNP கணக்கிடும் சூத்திரத்தை எழுதுக.

 8. NNP க்கும் NDP க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 9. தனிநபர் வருமானம் என்றால் என்ன?

 10. GDP குறைப்பான் இலக்கணம் தருக

 11. தேசிய வருவாய் கணக்கீட்டில் "சுய நுகர்வு" எவ்வாறு சிரமத்தைத் தருகிறது.

 12. 5 x 3 = 15
 13. தனிநபர் வருமானத்திற்கும் செலவிடக்கூடிய வருமானத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

 14. காரணி செலவில் NNP-விவரி

 15. தேசிய வருவாயின் பயன்களைப் பட்டியிலிடுக.

 16. US அடிப்படையில் நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

 17. பொருளாதார துறை என்றால் என்ன? அதன் பிரிவுகள் யாவை?

 18. 4 x 5 = 20
 19. தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை விளக்குக

 20. தேசிய வருவாய் கணக்கிட்டில் உள்ள சிரமங்கள் யாவை?

 21. உற்பத்தி முறையில் நாட்டு வருவாய் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை விவரி?

 22. தேசிய வருவாயின் அடிப்படை கருத்துக்களை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - தேசிய வருவாய் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - National Income Model Question Paper )

Write your Comment