முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. முதலாளித்துவ, சமத்துவம், கலப்புதுவம் இவற்றின் தன்மைகளை ஒப்பிடுக.

 2. தேசிய வருவாய் கணக்கிட்டில் உள்ள சிரமங்கள் யாவை?

 3. ADF மற்றும் ASF க்கு இடையிலான சமநிலையை வரைபடம் மூலம் விவரி.

 4. பெருக்கி இயங்கும் விதத்தினை விவரி

 5. பணத்தின் பணிகளை விளக்குக.

 6. வணிக வங்கிகளின் பணிகளை விளக்குக

 7. புதிய பன்னாட்டு வாணிகக் கோட்பாட்டினை விவாதிக்கவும்.

 8. உலக வங்கியின் பணிகளை வெளிக் கொணர்க

 9. கூட்டாட்சி நிதியின் கொள்கைகளை விளக்குக.

 10. பல்வேறு வகையானத் திட்டமிடல் வகைகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Economics - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment