" /> -->

பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1.  நீண்டகாலக்கடன் கடன் வழங்கும் நிதிநிறுவனம்

  (a)

  உலக வங்கி

  (b)

  பன்னாட்டுப் பண நிதியம்

  (c)

  உலக வர்த்தக அமைப்பு

  (d)

  பிரிக்ஸ்

 2. உலக வர்த்தக அமைப்பின் முதலாவது அமைச்சர்கள் அளவிலான மாநாடு நடைபெற்ற இடம்

  (a)

  சிங்கப்பூர்

  (b)

  ஜெனிவா

  (c)

  சியாட்டில்

  (d)

  டோஹா

 3. ஆசியான் அமைப்பு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு

  (a)

  1965

  (b)

  1967

  (c)

  1972

  (d)

  1997

 4.  சார்க் வேளாண் தகவல் மையம் துவங்கிய ஆண்டு

  (a)

  1985

  (b)

  1988

  (c)

  1992

  (d)

  1998

 5. பெனிலக்ஸ் (BENELUX) என்பது இதன் வடிவமாகும்.

  (a)

  தடையற்ற வர்த்தகப் பகுதி

  (b)

  பொருளாதார ஒன்றியம்

  (c)

  பொது சந்தை

  (d)

  சுங்கவரி ஒன்றியம்

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஐபி.ஆர்டி யின் ஏதேனும் இரண்டு கடன் திட்டங்களின் பெயர்களை சுட்டிக்காட்டுக.

 8. பொது சந்தை வரையறு

 9. உலக வங்கிக் குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும் இரண்டு துணை நிறுவங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. பல தரப்பு ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன ?

 12. ஆசியாவின் அமைப்பின் சாதனைகளைப் பட்டியிலிடுக.

 13. பொருளாதாரா ஒருங்கிணைப்பின் பல்வேறு வடிவங்களைக் குறிப்பிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பன்னாட்டுப் பணநிதியத்தின் நோக்கங்களை விளக்குக

 16. குறிப்பு எழுதுக.
  அ) சார்க்
  ஆ) ப்ரிக்ஸ்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் Unit 9 பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் Book Back Questions ( 12th Economics Unit 9 International Economic Organisations Book Back Questions )

Write your Comment