" /> -->

ஓர் புதிய சமூக பொருளாதார ஒழுங்கமைவை எதிர் நோக்குதல் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 35
  5 x 1 = 5
 1. இந்திய அரசியலமைப்பில் முதலாவது திருத்தம் எப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டது?

  (a)

  1951

  (b)

  1952

  (c)

  1976

  (d)

  1978

 2. நில சீர்த்திருத்தச் சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது முறையாக எப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  1961

  (b)

  1972

  (c)

  1976

  (d)

  1978

 3. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது?

  (a)

  2005

  (b)

  2006

  (c)

  2007

  (d)

  2008

 4. எந்த ஆண்டு இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கடும் நெருக்கடியைச் சந்தித்தன?

  (a)

  1961

  (b)

  1991

  (c)

  2008

  (d)

  2005

 5. டாட்டா அடிப்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எப்போது அமைக்கப்பட்டது?

  (a)

  1905

  (b)

  1921

  (c)

  1945

  (d)

  1957

 6. 3 x 2 = 6
 7. நாடு விடுதலை அடைந்தபோது இந்திய பொருளாதாரத்தின் நிலைகள் குறித்து ஒரு குறிப்பு வரைக.

 8. ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான புதிய அரசாங்கத்தின் முன்னிருந்த முக்கிய  கடமைகள் யாவை?

 9. சமதர்ம சமூக அமைப்பு என்பதைப் பற்றி நீ அறிந்ததென்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. இந்தியாவில் பசுமைப் புரட்சியின் விளைவுகள் யாவை?

 12. இந்திய வே ளாண்மையின் பின்தங்கிய நிலைக்கான காரணங்கள் யாவை?

 13. பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் குறைந்த செயல்பாட்டிற்கான காரணிகள் யாவை?

 14. 3 x 5 = 15
 15. நிலச் சீர்திருத்தங்கள் அவற்றின் நோக்கங்களில் தோல்வியடைந்தது ஏன் என்பதை விளக்குக.

 16. சுதந்திர இந்தியாவில் ஏற்பட்ட கல்வி முன்னேற்றம் குறித்து மதிப்பிடுக.

 17. இந்திய விடுதலைக்குப் பின் ஏற்பட்ட அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி குறித்து ஆய்க .

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - ஓர் புதிய சமூக பொருளாதார ஒழுங்கமைவை எதிர் நோக்குதல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Envisioning A New Socio-economic Order Model Question Paper )

Write your Comment