" /> -->

ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பிரிட்டிஷ், பெல்ஜிய மற்றும் பிரஷ்யக் கூட்டுப் படைகளால் நெப்போலியன் தோற்கடிக்கப்பட்ட வாட்டர் லூ அமையப்பெற்ற இடம்_______ 

  (a)

  பிரான்ஸ்    

  (b)

  ஜெர்மனி

  (c)

  பெல்ஜியம்

  (d)

  இத்தாலி

 2. மார்க்சும், ஏங்கல்சும் தங்களின் கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ என்ற நூலை _______  ஆண்டில் வெளியிட்டனர் .

  (a)

  1842

  (b)

  1848

  (c)

  1867

  (d)

  1871

 3. கூற்று: மக்கள் உரிமை சாசன இயக்கம் ஒரு கலவரமோ  , புரட்சியோ அல்ல .
  காரணம்: அது தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயக்கமாகும்.

  (a)

  கூற்றும், காரணமும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்றும், காரணமும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை .

  (c)

  கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி.

 4. _________  இடையே ஏழு வாரப் போர் நடந்தது.

  (a)

  டென்மார்க் , பிரஷ்யா

  (b)

  பியட்மாண் ட்-சார்டினியா , ஆஸ்திரியா

  (c)

  பிரான்ஸ், பிரஷ்யா

  (d)

  ஆஸ்திரியா , பிரஷ்யா

 5. பிராங்கோ -பிரஷ்யப் போர் உருவாகக் காரணமாக விளங்கியது ________  ஆகும்

   

  (a)

  காஸ்டெய்ன் மாநாடு

  (b)

  எம்ஸ் தந்தி

  (c)

  பிரேக் உடன்படிக்கை

  (d)

  அல்சேஸ் ,லொரைன் பகுதிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் எழுந்த சர்ச்சை

 6. 3 x 2 = 6
 7. இரவலர் சட்டங்கள்  பற்றி    விவரமாக  எழுதுக.

 8. கார்பொனாரி  இத்தாலிய  ஐக்கியத்திற்கு  செய்த  தொண்டுகளை  முன்வைத்து  குறிப்பு  வரைக.

 9. ஃபிராங்கோயஸ்  பபேஃப்  என்பவர் யார்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. தனது தொழிற்சாலையில் பணியிலிருந்த ஊழியர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு இராபர்ட் ஓவன் மேற்கொண்ட முன்னோ டி தன்மையிலான நடவடிக்கைகளை மதிப்பிடுக.

 12. பிரான்சில் 1830இல் நடந்த ஜூலை புரட்சி ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகளை எவ்வாறெல்லாம் பாதித்ததென்பதை எடுத்தெழுதுக.

 13. பாரிஸ் கம்யூனை நோக்கி வழிநடத்திச்சென்ற சம்பவங்களின் அடிச்சுவட்டை ஆராய்க.

 14. 2 x 5 = 10
 15. இத்தாலிய இணைவு எவ்வாறு சாத்தியமாக்கப்பட்ட து?

 16. ஒருங்கிணைந்த ஜெர்மனியின் உண்மையான வடிவமைப்பாளர் பிஸ்மார்க்கே என  ஏன் சொல்லப்படுகிறது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Europe in Turmoil Model Question Paper )

Write your Comment