" /> -->

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. 1905-இல் ஜப்பான் எந்த நாட்டை வீழ்த்தியது?

  (a)

  இந்தியா 

  (b)

  ரஷ்யா 

  (c)

  அமெரிக்கா 

  (d)

  இங்கிலாந்து 

 2. 1916-ல் காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம்கள் இடையே கையெழுத்தான ஒப்பந்தத்தின் பெயர் யாது?

  (a)

  லக்னோ 

  (b)

  லாகூர் 

  (c)

  சூரத் 

  (d)

  மைசூர் 

 3. நியூ இந்தியா என்ற பத்திரிக்கை எவ்வாறு வெளிவந்தது?

  (a)

  வார பத்திரிக்கை 

  (b)

  மாத பத்திரிக்கை 

  (c)

  ஆண்டுக்கு ஒரு முறை 

  (d)

  தினசரி 

 4. போல்ஷ்விக் புரட்சி நடைபெற்ற நாட்டின் பெயர் யாது?

  (a)

  ரஷ்யா 

  (b)

  அமெரிக்கா 

  (c)

  ஜப்பான் 

  (d)

  சீனா 

 5. கிலாபத் இயக்கம்  _________ ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  1919

  (b)

  1945

  (c)

  1920

  (d)

  1922

 6. 5 x 2 = 10
 7. கிலாபத் இயக்கம் பற்றி எழுதுக?

 8. காந்தியடிகளுக்கு கேய்சர் - இ - ஹிந்த் பட்டம் எவ்வாறு கிடைத்தது?

 9. AITUC - பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக?

 10. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு என்ன?

 11. தன்னாட்சி இயக்கத்தின் வீழ்ச்சி எப்போது ஏற்பட்டது?

 12. 5 x 3 = 15
 13. தன்னாட்சி இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக?

 14. திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக?

 15. சுதேசி இயக்கம் (1905) பற்றி எழுதுக?

 16. தொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சியைப் பற்றி எழுதுக?

 17. இந்திய காமன்வெல்த் லீக் இயக்கம் பற்றி விவரி?

 18. 4 x 5 = 20
 19. அகில இந்திய தன்னாட்சி மற்றும் ஹோம் ரூல் இயக்கம் பற்றி எழுதுக?

 20. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள் யாவை?

 21. கிலாபத் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

 22. 1917 - ஆம் ஆண்டின் போல்ஷ்விக் புரட்சியின் வெற்றி இந்திய தொழிலாளர்களின் மீது எவ்வாரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது? 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Impact Of World War I On Indian Freedom Movement Model Question Paper )

Write your Comment