" /> -->

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 35
  5 x 3 = 15
 1. வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கேற்காத அமைப்புகளின் பெயரை எழுதுக.

 2. சர் ஸ்டாஃபோர்டு கிரிப்ஸ் அவர்களின்முன்மொழிவுகளை விவாதிக்கவும்.

 3. இந்திய தேசிய காங்கிரசிலிருந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நீக்கப்பட்டதற்கானக் காரணங்களை விளக்குக.

 4. 1946 இல் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற முஸ்லீம் லீக் பிரதிநிதிகள் யாவர்?

 5. எத்தகைய சூழ்நிலையில் காந்தியடிகள்வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் பற்றி சிந்தித்தார்?

 6. 4 x 5 = 20
 7. வெள்ளையனே வெளியேயேறு இயக்கத்தின் போக்கினை விவாதிக்கவும்.

 8. சுதந்திரப் போராட்டத்தை இந்திய தேசிய இராணுவ விசாரணை எவ்வாறு தீவிரப்படுத்தியது?.

 9. இராஜாஜி திட்டம் பற்றி ஒரு பத்தி எழுதுக.

 10. இந்திய விடுதலை இயக்க வரலாற்றில் கப்பற்படைகலகம் ஒரு சிறப்பான அத்தியாயம் என ஏன் கருதப்படுகிறது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Last Phase Of Indian National Movement Three Marks and Five Marks Questions )

Write your Comment