" /> -->

இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. ஜெர்மனி 1939இல் ஆக்கிரமிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றை         நாட்டோடு ஏற்படுத்திக் கொண்டது.

  (a)

  ஆஸ்திரியா

  (b)

  இத்தாலி 

  (c)

  ரஷ்யா

  (d)

  பிரிட்டன் 

 2. பேர்ல் துறைமுகத்தை ஜப்பான் தாக்குவதற்குத் திட்டம் வகுத்தவர்            ஆவார்.
   

  (a)

  யாமமோடோ

  (b)

  ஸ்கூஸ்னிக் 

  (c)

  இரண்டாம் கெய்சர் வில்லியம்

  (d)

  ஹிரோஹிடோ

 3. ஜப்பானிய கடற்படையை அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் கடற்படை தோற்கடித்தமை      போரிலாகும்.

  (a)

  பிரிட்டன் 

  (b)

  குவாடல்கனல்

  (c)

  எல் அலாமின்

  (d)

  மிட்வே

 4. ஜெர்மானியப் படைகள் முதல் பின்னடவைச் சந்தித்தது  __________என்னுமிடத்தில் ஆகும் 

  (a)

  போட்ஸ்டாம் 

  (b)

  எல் அலாமின்

  (c)

  ஸ்டாலின்கிராட் 

  (d)

  மிட்வே

 5. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் _________இரண்டாம் உலகப்போரின் விளைவுகளில் சேராத ஒன்று எது?

  (a)

  இரண்டாம் உலகப்போர் ஐரோப்பாவிலிருந்த பல முடியரசுகளுக்கு மரண அடி கொடுத்தது.

  (b)

  பிரிட்டனில் தொழிலாளர் கட்சி ஒரு பொதுநல அடிப்படை கொண்ட  நாட்டை உருவாக்கியது.

  (c)

  பாசிசவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டம் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு வெற்றியை வழங்கியது .

  (d)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடும், சோவியத் நாடும் இரு வல்லரசுகளாக உருவெடுத்தன.

 6. 5 x 2 = 10
 7. நாகான்கிங் ஒப்பந்ததத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஆய்க.

 8. போய்டி ஓடோமா  பற்றிய குறிப்பு வரைந்து அதன் தோல்விக்கான காரணங்களை குறிப்பிடுக.

 9. பிலிப்பைன்ஸில் 1902இல் நிறுவப்பட்ட அமெரிக்க ஆட்சியின் உடனடி விளைவுகள் யாவை?

 10. டச்சு - இந்தோனேஷிய  உடன்படுக்கையின்  பின்  நேர்ந்த  முன்னேற்றங்களை  விவாதத்திற்கு  விவாதிக்க.

 11. கவைட்  கிளர்ச்சியின்  முக்கியத்துவத்தை  மதிப்பிடுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. ஹக் கிளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் யாது? 

 14. இரண்டாம் உலகப்போரின் முக்கிய விளைவுகளை முன்னிலைப்படுத்துக.

 15. சீனாவில் நிகழ்ந்த பாக்ஸர் கிளர்ச்சி பற்றிய குறிப்புகளைத் தருக.

 16. சீன தே சிய அரசியலில் கோமின்டாங் கட்சியின் பங்கை விவாதத்திற்கு உட்படுத்துக.

 17. இந்தோனேஷிய விடுதலைக்கு சுகர்னோஆற்றியப் பங்கை மதிப்பிடுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. இரண்டாம் உலகப்போரின் விதைகளை வெர்செய்ல்ஸ் ஒப்பந்தமே தூவியது என்ப தனை தகுந்த காரணத்தோடு விளக்குக.

 20. இரண்டாம் உலகப்போர் ஏற்பட ஜெர்மனியும், ஹிட்லரும் எந்த அளவிக்குக் காரணமாவார்கள் என்பதனை ஆய்ந்து கூறுக.

 21. சீனாவில் பொதுவுடைமை அரசு உருவாக மா சே -துங்கின் பங்களிப்பை விவரித்து எழுதுக.

 22. இந்தோனேஷியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளின் விடுதலைப் போராட்டங்களில் பொதுவான மற்றும் வேறுபட்ட கூறுகளை ஒப்பிட்டாய்ந்து எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Outbreak of World War II and its Impact in Colonies Model Question Paper )

Write your Comment