" /> -->

காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தில்லி ஒப்பந்தம் எப்போது கையெழுத்தானது?

  (a)

  1950 ஏப்ரல் 4

  (b)

  1950 ஏப்ரல் 8

  (c)

  1947 ஆகஸ்ட் 15

  (d)

  1950 ஜனவரி 26

 2. அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையின் தலைவர் யார்?

  (a)

  வல்லபாய் பட்டேல்

  (b)

  ஜவகர்லால் நேரு

  (c)

  கே.எம். பணிக்கர்

  (d)

  இராஜேந்திர பிரசாத்

 3. ஆந்திரா தனி மாநிலமாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து காலமானவர் யார்?

  (a)

  டி. பிரகாசம்

  (b)

  பொட்டி ஸ்ரீராமுலு

  (c)

  பட்டாபி சீத்தாராமையா

  (d)

  அபுல் கலாம் ஆசாத்

 4. பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  1. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கராச்சி கூட்டம்  - 1. 1948
  2. அரசமைப்புக்கான குறிக்கோள் - 2. 1956
  3. ஆந்திரப் பிரதேசம் உருவாக்கம் - 3. 1931 மார்ச்
  4. மூவர் ஆணையம் அமைத்தல் - 4. 1946 டிசம்பர் 13
  (a)
  3 4 1 2
  (b)
  4 3 2 1
  (c)
  3 4 2 1
  (d)
  1 3 2 4
 5. ஆசியத் தலைவர்கள் மாநாடு எந்த நகரில் நடைபெற்றது?

  (a)

  டெல்லி

  (b)

  கொழும்பு 

  (c)

  லண்டன்

  (d)

  பெல்கிரேட்

 6. 5 x 2 = 10
 7. மௌண்ட்பேட்டன் திட்டத்தின் சிறப்புகளை எழுதுக.

 8. கஃபிலா (Kafila) என்றால் என்ன?

 9. மொழி வாரி மாநிலம் உருவாக்கம் ஏன் முதலில் மறுக்கப்பட்டது?

 10. நேரு அறிக்கை பற்றிக் குறிப்பு வரைக?

 11. சுதேச அரசுகளின் இணைப்பில் முக்கியப் பங்கு வகித்த போராட்டங்களை பற்றி எழுதுக?

 12. 5 x 3 = 15
 13. இந்திய, பாகிஸ்தான் பிரிவினையால் ஏற்பட்ட மதக் கலவரத்தையை விவரி?

 14. டெல்லி ஒப்பந்தத்தைப் பற்றி விவரி?

 15. இந்திய அரசமைப்பு உருவாக்குவதில் காங்கிரஸ் நோக்கம் யாது?

 16. நேரு அறிமுகப்படுத்திய குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் நோக்கம் யாது?

 17. 4 x 5 = 20
 18. இந்திய பிரிவினையில் சர் சிரில் ராட்களிஃப்பின் பங்கை விவரி?

 19. பிரிவினையால் மக்களிடம் ஏற்பட்ட இடப் பெயர்ச்சியை விவரி?

 20. இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு 3 (Article 3) மாநிலம் உருவாக்கம் பற்றிய கருத்துக்கள் யாவை?

 21. பாண்டுங் பேரறிக்கையின் முக்கிய கோட்பாடுகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Reconstruction Of Post-colonial India Model Question Paper )

Write your Comment