" /> -->

தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. அலுவலக மொழியாகவும் நீதிமன்ற மொழியாகவும் விலங்கிய மொழி எது?

  (a)

  ஆங்கிலம்

  (b)

  தமிழ்

  (c)

  பாரசீகம்

  (d)

  சீனா மொழி

 2. இந்து முஸ்லிம் உறவில் விரிசல் ஏற்படுத்திய இயக்கம் எது?

  (a)

  சுத்தி இயக்கம்

  (b)

  வாகாபி இயக்கம்

  (c)

  சுதேசி இயக்கம்

  (d)

  அலிகர் இயக்கம்

 3. லக்னோ ஒப்பந்தம் நடைபெற்ற ஆண்டை எழுதுக.

  (a)

  1920

  (b)

  1916

  (c)

  1927

  (d)

  1919

 4. வேல்ஸ் இளவரசர் எந்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்தார்?

  (a)

  1921

  (b)

  1922

  (c)

  1925

  (d)

  1927

 5. மிண்டோ - மார்லி சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?

  (a)

  1919

  (b)

  1922

  (c)

  1909

  (d)

  1910

 6. 5 x 2 = 10
 7. ஆகாகான் தலைமையிலான முஸ்லிம் லீக் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் என்ன?

 8. ஐக்கிய மாகாணத்தில் வகுப்புவாதம் குறிப்பு தருக?

 9. இந்து மகா சபை பற்றி எழுதுக.

 10. நேரடி நடவடிக்கை நாள் என்றால் என்ன?

 11. மெளண்ட்பேட்டன் பிரபு பற்றி எழுதுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. முகமது இக்பால் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

 14. முகமது அலி ஜின்னா பற்றியும் அவரின் சிறப்பு பற்றி எழுதுக.

 15. சரோஜினி நாயுடுவை பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

 16. கிலாபாத் இயக்கத்தைப் பற்றி எழுதுக?

 17. தனித்தொகுதியும் வகுப்புவாதம் பரவலும் பற்றி எழுதுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. காங்கிரஸ் அமைத்த முதல் அமைசச்சரவைகள் பற்றி விவரி? 

 20. இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் நோக்கங்கள் யாவை?

 21. அகில இந்திய இந்து மகாசபையின் எழுச்சியை விளக்குக.

 22. பாகிஸ்தான் யூனியன் உருவானதில் முகமது அலி ஜின்னாவின் பங்கு யாது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Religion In Nationalist Politics Model Question Paper )

Write your Comment