" /> -->

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 16
  8 x 2 = 16
 1. தேசியம் என்றால் என்ன?

 2. புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை எழுதுக.

 3. அவுரி கலகம் குறித்து குறிப்பு வரைக.

 4. இல்பர்ட் மசோதாவின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

 5. நவீன கல்வியில் சமயப்பரப்புக் குழுக்களின் பங்கினை விளக்குக.

 6. ஆங்கிலப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சென்னைவாசிகள் சங்கத்தினர் அளித்த கோரிக்கைகள் என்ன?

 7. இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்ட அமைப்புகளின் பட்டியலை தயார் செய்க.

 8. தொடக்க கால முக்கிய தேசியவாதிகளைக் கண்டறிக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Rise Of Nationalism In India Two Marks Questions )

Write your Comment