" /> -->

புரட்சிகளின் காலம் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. நியூ ஆம்ஸ்டர்டாமிற்கு  ______  என  மறுபெயர் சூட்டப்பட்டது.  

  (a)

  வாஷிங்டன் 

  (b)

  நியூ யார்க்

  (c)

  சிக்காகோ 

  (d)

  அம்சஸ்டர்டாம்

 2. பாஸ்டன்  தேநீர் விருந்து  நிகழ்வு  ______  இல்  நடைபெற்றது.

  (a)

  1775

  (b)

  1773

  (c)

  1784

  (d)

  1799

 3. அமெரிக்க சுதந்திரப் போரில் ஆங்கில படைகளுக்குத் தலைமை  தாங்கியவர்

  (a)

  ரிச்சட்டு லீ

  (b)

  ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்

  (c)

  வில்லியம் ஹோவே

  (d)

  ராக்கிங்காம்

 4. டென்னிஸ்  மைதான  உறுதிமொழிக்கு  இட்டுச்  சென்ற  எதிப்புக்குத்  தலைமையேற்ற  பிரபு  _____  ஆவார்.

  (a)

  மார்ட் 

  (b)

  டாண்டன் 

  (c)

  லஃபாயட்

  (d)

  மிராபு

 5. பிரெஞ்சுப் புரட்சியின்  போது  அறிவிக்கப்பட்ட  மனிதன்  மற்றும்  குடிமக்கள்  உரிமைகள்  பிரகடனம்  பெண்களைத்  தவிர்த்துவிட்டதால்  அதன் மேல்  ____ அதிருப்தி கொண்டிருந்தார்.

   

  (a)

  ஒலிம்பே  டி கோஜெஸ்

  (b)

  மேரி அன்டாய்னெட்

  (c)

  ரோஜெட் டி லிஸ்லி

  (d)

  ரோபஸ்பியர் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. சரடோகா  போரின்  முக்கியத்துவத்தைக்  குறிப்பிடுக.

 8. மனிதன்  மற்றும்  குடிமக்களின்  உரிமைப்  பிரகடத்தின்  சாராம்சத்தை  அடிக்கோடிட்டுக்  காட்டவும்.

 9. இலத்தீன் அமெரிக்க  விடுதலைக்கு  சைமன்  பொலிவரின் பங்களிப்பை  சுருக்கமாய் வரைக. 

 10. 3 x 3 = 9
 11. அமெரிக்க  புரட்சியின்  முக்கியத்துவத்தை  பகுப்பாய்வு  செய்க.

 12. "1789ஆம் ஆண்டு  புரட்சிக்கு  நீண்ட  காலத்திற்கு  முன்னதாகவே  கருத்துக்களின்  களத்தில்  ஒரு  புரட்சி  நடந்தது " - விளக்குக.

 13. "செப்டம்பர் படுகொலைகள்" எதனால்  ஏற்பட்டது?

 14. 2 x 5 = 10
 15. பாஸிடில்  சிறை  தகர்ப்பு முதல்  ரோபஸ்பியர்  கொல்லப்பட்டது வரையிலுமான  பிரெஞ்சுப்  புரட்சியின்  போக்கினை  வரைக.

 16. "அமெரிக்க  புரட்சியும்  பிரெஞ்சுப்  புரட்சியும்  ஹைட்டியில்  புரட்சி  ஏற்படத்  தூண்டுகோலாய்  அமைந்தன". இக்கூற்றை  உறுதிப்படுத்தவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - புரட்சிகளின் காலம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - The Age of Revolutions Model Question Paper )

Write your Comment