" /> -->

புரட்சிகளின் காலம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. வட  அமெரிக்காவின்  ஐரோப்பியக்  காலனிகள்  பூர்வகுடி  மக்கள்  மீது  எத்தகைய தாக்கத்தினை  ஏற்படுத்தின?

 2. பாஸ்டன தேநீர்  விருந்து  குறித்து  நீங்கள்  அறிந்ததென்ன?

 3. அமெரிக்க  விடுதலைப்  போருக்குத்  தாமஸ்  பெயினின்  அறிவுத்திறன் சார்ந்த  பங்களிப்பு  என்ன?

 4. சரடோகா  போரின்  முக்கியத்துவத்தைக்  குறிப்பிடுக.

 5. பண்டைய ஆட்சி  முறையின்  மூன்று எஸ்டேட்டுகளை  விவாதிக்கவும்.

 6. மனிதன்  மற்றும்  குடிமக்களின்  உரிமைப்  பிரகடத்தின்  சாராம்சத்தை  அடிக்கோடிட்டுக்  காட்டவும்.

 7. இலத்தீன் அமெரிக்க  விடுதலைக்கு  சைமன்  பொலிவரின் பங்களிப்பை  சுருக்கமாய் வரைக. 

 8. தொழிற்புரட்சியின்  சிறப்புக்கூறுகளை  முன்னிலைப்படுத்திக்   காட்டவும். 

 9. சாமுவெல்  சிலேட்டர்  ஏன்  அமெரிக்கத்  தொழிற்புரட்சியின்  தந்தையெனக்  கருதப்படுகிறார்?

 10. பீட்டர்  படுகொலையின்  பின்னணி  யாது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - புரட்சிகளின் காலம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - The Age of Revolutions Two Marks Question Paper )

Write your Comment