" /> -->

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. 'பனிப் போர்’ எனும் சொல்லை உருவாக்கியவர்

  (a)

  பெர்னாட் பரூச்

  (b)

  ஜார்ஜ் ஆர்வெல்

  (c)

  ஜார்ஜ் கென்னன்

  (d)

  சர்ச்சில்

 2. கூற்று: மார்ஷல் திட்டத்தை “டாலர் ஏகாதிபத்தியம்” என சோவியத் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இகழ்ந்தா ர்.
  காரணம்: சோவியத்தின் கண்ணோட்டத்தில் மார்ஷல் திட்டமென்பது அமெரிக்காவின் செல்வாக்கைப் பரப்புவதற்கா ன சூழ்ச்சியே ஆகும்.

  (a)

  கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை .

  (c)

  கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி.

 3. மார்ஷல் உதவித் திட்டத்தின் குறிக்கோள் _________ 

  (a)

  ஐரோப்பியப் பொருளாதாரத்தை மறுகட்டுமானம் செய்வது

  (b)

  முதலாளித்துவத் தொழில் முயற்சிகளைப் பாதுகாப்பது

  (c)

  ஐரோப்பாவில் அமெரிக்காவின் மேலாதிக்கத்தை நிறுவுவது

  (d)

  சோவியத் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக இராணுவக் கூட்டமைப்பை உருவாக்குவது

 4. ட்ரூமன் கோட்பாடு ________  பரிந்துரைத்தது

  (a)

  கம்யூனிசம் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கான நிதியுதவி

  (b)

  காலனிகளிலுள்ள கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்குவது 

  (c)

  கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளின் உள்விவகாரங்களில் தலையிடுவது

  (d)

  அமெரிக்கத் தளபதியின் தலைமையின் கீழ் ஐ.நா சபைக்கு நிரந்தரப் படையை உருவாக்குவது

 5. “மூன்றாம் உலகம்” எனும் பதத்தை ________  உருவாக்கியவர் ஆவார்.

  (a)

  ஆல்பிரட் சாவே

  (b)

  மார்ஷல்

  (c)

  மோலோடோவ் 

  (d)

  ஹாரி ட்ரூமன்

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஐ.நா சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட “அமைதிக்காக இணைகிறோம்” எனும் தீர்மா னத்தின் சிறப்பினைக் குறிப்பிடவும்

 8. 'கோமிங்பார்ம்’ குறித்து நீங்கள் அறிவதென்ன?

 9. பனிப்போர் காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த ‘மறை முக’ போர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஐ.நா சபையின் சாசனம் முடிவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தன் பல்வே று கட்டங்கள் குறித்து எழுதுக

 12. நேட்டோ  உருவாக்கப்பட்டதின் பின்னணியைக் கண்டறியவும்.

 13. சூயஸ் கால்வாய் சிக்கல் குறித்து சுருக்கமாக வரைக

 14. 2 x 5 = 10
 15. அரபு-இஸ்ரேலிய முரண்பாட் டின் தோற்றத்தை விவாதிக்கவும். தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் எவ்வாறு இரு நாடுகளுக்கிடையே 1967இல் பெரும் போர் ஏற்படக் காரணமாயிற்று என்பதை விளக்கவும்.

 16. “பாதுகாப்புக் கவுன்சிலின் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் தொடர்பு கொண்டுள்ள பிரச்சனை களில் ஐ.நா சபை மௌனமான பார்வையாளராகவே இருந்தது “பனிப்போர் காலத்து அனுபவங்களின் வாயிலாக இக்கூற்றை விளக்கமாக எடுத்துரைக்கவும்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - The World after World War II Model Question Paper )

Write your Comment