" /> -->

மின்காந்த அலைகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. 200 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டிலுள்ள இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் தகடுகளைக் கருதுக. தகடுகளுக்கு இடைப்பட்டத் தொலைவு மற்றும் தகடுகளின் பரப்பு முறையே 1 mm மற்றும் 20 cm2 எனில், மைக்ரோவினாடியில் (μs) பாயும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

 2. ஊடகம் ஒன்றின் ஒப்புமை காந்த உட்புகுதிறன் 2.5 மற்றும் ஒப்புமை மின் விடுதிறன் 2.25 எனில் அவ்ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்க.

 3. மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக.

 4. சிறு குறிப்பு வரைக
  (அ) மைக்ரோ அலை
  (ஆ) X-கதிர்
  (இ) ரேடியோ அலைகள்
  (ஈ) கண்ணுறு நிறமாலை

 5. மின்காந்த அலையை தோற்றுவிக்கும் மற்றும் கண்டறியும் ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வினை சுருக்கமாக விவரி.

 6. ஆம்பியரின் சுற்றுவிதியில், மேக்ஸ்வெல் மேற்கொண்ட திருத்தங்களைப்பற்றி விவரி.

 7. மின்காந்த அலையின் பண்புகளை எழுதுக.

 8. மின்காந்த அலைகளை தோற்றுவிக்கும் மூலங்களைப்பற்றி விவரி.

 9. வெளியிடு நிறமாலை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி.

 10. உட்கவர் நிறமாலை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் - மின்காந்த அலைகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics - Electromagnetic Waves Three Marks Questions )

Write your Comment