" /> -->

மின்காந்த அலைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

 2. மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன?

 3. சீரமைக்கப்பட்ட ஆம்பியரின் சுற்று விதியின் தொகையீட்டு வடிவத்தை எழுதுக.

 4. மின்காந்த அலையின் செறிவு என்ற கருத்தை விவரி.

 5. ஃபிரனாஃபர் வரிகள் என்றால் என்ன?

 6. மின்காந்த அலையின் செறிவு யாது?

 7. UV - கதிரின் பயன்கள் யாவை?

 8. UV கதிரின் பயன்கள் யாவை?

 9. அலையுறும் காந்தப்புல சமதள மின்காந்த அலையினை \({ B }_{ y }=(8\times { 10 }^{ -6 })sin[2\times { 10 }^{ 11 }t+300\pi x]T\)
  (i) மின்காந்த அலையின் அலைநீளம்
  (ii) அலையுறும் மின்புல சமன்பாட்டை தருவி

 10. மின்காந்த அலை ஒன்றின் மின்புலச் சமன்பாடு \({ E }_{ y }=30sin[2\times { 10 }^{ 11 }t+300\pi x]{ Vm }^{ -1 }\)
  (a) அலைநீளம்
  (b) காந்தப்புலச் சமன்பாடு ஆகியவற்றை கூறு

 11. வெற்றிடத்தில் உருவாகும் சமசீர் மின்காந்த அலை ஒன்றின் பெரும காந்தப்புல வீச்சு \(B_{ o }=510nT\) எனில் அவற்றின் பெரும மின்புல வீச்சின் மதிப்பு யாது?

 12. மைக்ரோ அலையின் பயன்கள் யாவை?

 13. ரேடியோ அலைகள் என்று உருவாகிறது?

 14. ஓசோன் படலத்தின் பயன்கள் யாது?

 15. மின்காந்த அலை நிறமாலை என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் - மின்காந்த அலைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics - Electromagnetic Waves Two Marks Questions )

Write your Comment