" /> -->

காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. காந்தப்பாயத்தை வரையறு.

 2. காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனை வரையறு

 3. பயோட்  – சாவர்ட் விதியைக் கூறு

 4. காந்த உட்புகுதிறன் என்றால் என்ன?

 5. டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தவியலை ஒப்பிடு

 6. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன ?

 7. ஒப்புமை உட்புகுதிறன் என்றால் என்ன?

 8. காந்தமாகும் செறிவு என்றால் என்ன?

 9. வரிச்சுருள் என்றல் என்ன?

 10. வட்ட வரிச்சுருள் என்றல் என்ன?

 11. ஒரு ஆம்பியர் வரையறு.

 12. கூலூம் விசை மற்றும் லாரன்ஸ் விசை வேறுபடுத்துக்க.

 13. மெய்சனர் விளைவு என்றால் என்ன?

 14. டேஞ்சன்ட் கால்வனோ மீட்டர் மற்றும் இயங்கு சுருள் கால்வனோ மீட்டர் வேறுபடுத்துக.

 15. இயற்கை காந்தம் மற்றும் செயற்கை காந்தம் வேறுபடுத்துக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் - காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics - Magnetism And Magnetic Effects Of Electric Current Two Marks Questions )

Write your Comment