" /> -->

மின்னோட்டவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. இழுப்பு திசைவேகம் மற்றும் இயக்க எண் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்து.

 2. மின்னோட்ட அடர்த்தி வரையறு.

 3. கிர்க்காஃப்பின் மின்னோட்ட விதியைக் கூறுக.

 4. கிர்க்காஃப்பின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியைக் கூறு.

 5. பெல்டியர் விளைவு என்றால் என்ன?

 6. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை?

 7. மின் தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ள போது அதன் தொகுபயன் மின்தடையை வரையறு.

 8. மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ள போது அதன் தொகுபயன் மின்தடையை வரையறு.

 9. கால்வனோ மீட்டர் என்றால் என்ன?

 10. மின் சுற்றில் உருவாக்கப்படும் வெப்பத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் எவை?

 11. வெப்பமின் விளைவு என்றால் என்ன?

 12. வெப்ப மின்னிரட்டையில் தோன்றும் மினியாக்கு விசையானது எந்த காரணிகளைச் சார்ந்திருக்கும்?

 13. மின் கடத்து எண்ணின் சமன்பாடு மற்றும் அதன் அலகை எழுதுக?

 14. கடத்தின் வழியே ஒரு நிமிடத்தில் (minute) 180oC மின்னூட்டம் கடந்து சென்றால் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

 15. மின்தடைகளில் நிறகுறியீடு மதிப்பை எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் Unit 2 மின்னோட்டவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics Unit 2 Current Electricity Two Marks Questions )

Write your Comment